Anunturi

Pierderi

 • PENTRU societatea COLUMNA MEDICAL DELG SRL, J40/3443/2015 si CUI 34264201, declaram pierdute urmatoarele acte: 1.Certificat de inregistrare seria B, nr. 3104465, eliberat de ONRC la data de 07.07.2015; 2.Certificat Constatator initial original emis de ONRC la data de 06.07.2015. Le declaram nule.

Oferte Serviciu

 • VULCAN SA ANGAJEAZA STRUNGAR CARUSELIST PENTRU STRUNG SKI 12 CU COMANDA NUMERICA NS 510A. Absolvent Liceu/ Scoala Profesionala cu profil tehnic, preferabil prelucrare prin aschiere. -Experienta relevanta in pozitia de Operator CNC; -Cunostinte desen tehnic; -Cunostinte despre instrumente de masurare. SOLICITANTII SUNT RUGATI SA NE CONTACTEZE LA TELEFON: 0754.074.021.
 • VREI sa beneficiezi de un pachet salarial de 1.700lei net, lucrand jumatate de luna (15 zile)? Vrei sa lucrezi intr-o echipa dinamica ce livreaza mobilier la domiciliul clientului? Cautam persoane cu/ fara experienta. Contacteaza-ne la 0730.709.446/ 0729.618.811/ 0722.214.793.
 • CLUB Vila Bran (Bran, Brasov) ANGAJEAZA cu experienta: RECEPTIONER, personal pentru intretinere piscine, ANIMATOR pentru copii, OSPATAR, CAMERISTA. 0722.268.866.
 • ANGAJAM SOFER tir cat. B, C, E pentru TRANSPORT MARFA INTERN. Cerinte: studii medii, atestate, experienta minim 2 ani. Salariu motivant. CV la: office@dmcollection.eu sau fax. 0337.816.656; Telefon: 0751.158.600.
 • FIRMA de paza angajeaza AGENTI DE SECURITATE, posturi interior, program 8 ore, salariu motivant, condi?ii foarte bune de munca. 021.337.44.77, 0747.221.397.
 • SC OLIMP SECURITY angajeaza agen?i de securitate, posturi de interior, program flexibil, salariu 1.400 lei /195h. 021.337.44.77, 0747.221.397.
 • SC angajeaza DULGHERI pentru ?antier in UNGARIA ?i BUCURE?TI. 0744.343.638.
 • ATELIER CROITORIE din cartierul BERCENI angajeaza CONFECTIONERE TEXTILE. Telefon: 0722.232.031.
 • DULGHERI, zidari si fierari, angajeaza firma constructii, cu contract de munca, pentru santier Bucuresti. Se ofera cazare. 0757.614.020.
 • ZUGRAVI- Finisori angajam cu contract munca fulltime pentru Bucuresti. Se ofera cazare, salarii atractive. Se cere si se ofera seriozitate. Experienta dovedita. 0764.430.004.
 • CAUTAM colegi cu disponibilitate pentru deplasari in ?ara pentru montaj rafturi metalice/mobilier spa?ii comerciale, carnetul de conducere este un avantaj. 0725.917.430. intre orele 9.00-16.00.
 • AGENTI Securitate si Interventie. Obiective TOATE SECTOARELE Bucurestiului si zonele limitrofe. Plata salariilor la timp, contract munca integral, sarbatori legale platite dublu, stabilitatea locului de munca, prime, bonusuri, servicii medicale, calificare profesionala gratuita. BGS Divizia de Securitate. Interviurile: str. CALEA VITAN, nr. 293, sector 3 (vizavi Targul Auto Vitan). 0749.062.295.
 • MUNCITORI califica?i (zidari, zugravi, lucrari interioare) pentru companie construc?ii (Bucure?ti). Contact: 021.315.65.81, joburi@incepmunca.ro
 • ANGAJAM personal curatenie in spatii comerciale 3 ore/ zi, salariu net: 600 Ron. 031.101.21.39/ 0722.763.974/ 0732.018.935.
 • ANGAJAM personal curatenie in centre comerciale, cladiri birouri. Salariu net: 1.100- 1.300lei. 031.101.21.39/ 0722.763.974/ 0732.018.935.
 • ANGAJAM muncitori necalificati in vederea pregatirii pentru meseria de macelar- transator. Oferim cazare si masa gratuita. Asteptam provincia. Firma i?i desfa?oara activitatea in Bucure?ti. Salarii atractive. Relatii intre 10.00- 16.00. 0769.961.624.
 • MEDIC veterinar cunostinte HACCP, legislatie, PC (Word, Excel, etc) industrie alimentara sec?ia tran?are industriala, salariu atractiv, pentru provincie asiguram cazare ?i masa. Rela?ii intre orele 10.00- 16.00. 0769.961.624.
 • ?OFERI categoria B, C ?i E cu atestat ?i card. Asiguram gratuit cazare, masa ?i diurna. A?teptam provincia. Salarii atractive. Firma i?i desfa?oara activitatea in Bucure?ti. Rela?ii intre 10.00- 16.00. 0769.961.624.
 • BULDOEXCAVATORIST experien?a minim 3 ani. Asiguram gratuit cazare ?i masa. Salariu atractiv. Rela?ii intre orele 10.00-16.00. 0769.961.624.
 • SYGLER Ascensor SRL angajeaza: electromecanic ascensoare, lacatus mecanic, electrician si muncitor necalificat. 021.221.95.68.
 • SOCIETATE comerciala angajam LUCRATOR COMERCIAL cu experienta pentru magazin alimentar, program 2 ture, zona CALEA GIULESTI. Relatii la tel: 021.220.28.54.
 • PRODUCATOR incal?aminte angajeaza talpuitor manual (zona Giurgiului -Luica). 0744.929.953, 0723.574.539.
 • ANGAJAM ELECTRICIENI CALIFICATI L.E.A., L.E.S., P.T.-uri. Salariu net 1.500- 2.500 Lei. Telefon 0744.654.583.
 • SOFER pentru cadru de conducere, cu domiciliul in Bucuresti si experienta minim 10 ani. 0730.711.519.
 • ANGAJEZ confec?ioner incal?aminte talpuitor manual. 0723.653.888, 0732.465.469.
 • TAMPLARI &Operatori mase plastic. Experien?a 2 ani; Indemanare, precizie, seriozitate, calm, rigurozitate, spirit de echipa; Disponibilitate lucru in ture, deplasare in ?ara. office@adproduction.ro Tel: 021.330.50.27; 031.425.21.45.
 • OPERATOR CNC. Operarea ?i exploatarea CNC; Ultilizarea programelor vectoriale de editare; Utilizare software specific operarea CNC; Operare masa de taiere Esko /Zund/ robot laser; Realizarea fi?ierelor specifice; Verificarea fi?ierelor ?i specifica?iilor, experien?a 2 ani. office@adproduction.ro Tel: 021.330.50.27; 031.425.21.45.
 • UNA dintre cele mai importante societa?i comerciale, din domeniul moraritului, cu punctul de lucru in Buftea, jud. Ilfov, angajeaza: lacatu?i mecanici intre?inere, electrician automatist, stivuitorist, operator ma?ina de ambalat ?i ?oferi autocamion/ma?ina de mare tonaj. Se acorda transport gratuit din Bucure?ti, bonuri de masa ?i salariu atractiv. Rela?ii: 0746.118.878; email: angajari.panificatie@gmail.com
 • ANGAJAM stivuitoristi si lucratori depozit pentru depozitul din Bolintin. Oferim transport din Bucuresti, Ogrezeni, Trestieni, Buturugeni. Beneficii: contract pe perioada nedeterminata +salariu motivant +bonuri de masa. Telefon: 0749.155.878.
 • MUNCITORI CALIFICA?I pentru PVC ?i aluminiu, sediu sector 4. 0744.552.405 /0740.255.741.
 • PAZNICI balta pescuit 18 km Bucuresti, asigur transport dubita Colentina. 0762.311.312.
 • FIRMA CONFEC?II DAMA angajeaza modelieri ?i confec?ioneri. Salarii atractive, tichete de masa ?i bonusuri. 0728.977.764.
 • SC CARDINEX SECURITY angajeaza agenti paza ?i absolven?i cu diploma bacalaureat sau adeverin?a. Se asigura calificare. Tel. 0728.176.317.
 • RESTAURANT Casa Myt Drumul Taberei nr. 4. angajeaza urgent ajutor bucatar, barman. 0722.555.564.
 • AMA CSSU ANGAJEAZA SERVAN?I POMPIERI. Cerin?e: certificat calificare, studii medii, domiciliul in Bucure?ti, program 12/24 cu 12/48, tarif 11,7lei brut/ora, condi?ii optime de lucru; 021.317.42.76, 0720.133.112.
 • PERSONAL CURA?ENIE birouri Bucure?ti (firma cura?enie), zonele Aurel Vlaicu, Militari. Program luni-vineri, posturi fixe. Contract munca, salariu bun, bonuri masa, decontare transport. 021.252.31.80.
 • STOV SECURITY ANGAJEAZA AGEN?I SECURITATE. Cerin?e: atestat paza, domiciliul in Bucure?ti, llfov, program 12/24 cu 12/48, tarif 11,7lei brut/ora, condi?ii optime de lucru. 021.317.42.76, 0720.133.112.
 • FIRMA PAZA ANGAJEAZA AGENTI SECURITATE pentru spatii comerciale in zonele Mosilor, Obor, Mihai Bravu, Titan, Progresului. Salariu 1.600 lei in mana luat la timp. Tel: 0762.307.773, 0768.305.374.
 • FIRMA CURATENIE angajeaza LUCRATOR SPATII VERZI zona Sun Plaza. Tel. 0762.307.773, 0768.305.374.
 • AGENTI paza 1.100- 1.400 lei net, pentru Bucuresti 0725.636.692.
 • CLUB Night Flight angajeaza fete, castiguri substantiale (engleza, romana, germana), cazare excelenta, solar gratis. 0043.650.392.16.22.
 • ANGAJEZ bucatar cu calificare si experienta si personal necalificat la vase si curatenie. 0729.977.250.
 • RESTAURANT Regie angajeaza: ospatari, ajutor bucatar (salate, linie calda). Conditii avantajoase, decont transport, bonuri masa. 0724.992.762.
 • FIRMA producatoare de confec?ii metalice angajeaza lacatu? mecanic. tel. 021.336.12.65.
 • PERSONAL CURATENIE pentru clinica privata, conditii deosebite, salariu motivant. 0755.200.076.
 • CAMERISTA, pentru hotel in Bucuresti, conditii deosebite, salariu motivant. 0756.200.044.
 • ANGAJEZ Magazioner cu experien?a pentru un mic depozit de materiale pentru incal?aminte. 0744.317.188.
 • PRODUCATOR INCAL?AMINTE zona Tineretului, Timpuri Noi, angajez personal pentru finisat. 0744.317.188.
 • ANGAJAM manipulanti marfa pentru depozit in sectorul 6, Militari, Bucuresti detalii la telefon: 0723.199.653/ 0725.924.550.
 • ANGAJAM AGENT SECURITATE cu ATESTAT, pentru scoli si licee in sect. 3, BUCURESTI. Contract durata nedeterminata. Tel. 0738.004.849.
 • ATELIER de incaltaminte angajeaza fata pentru pregatit fete. 0745.141.975.
 • ANGAJAM ?OFERI PROFESIONI?TI pentru bascula MAN TGA 8x4 cu atestat marfa, card tahograf, analize medicale valabile, cazier judiciar. Salariu: 2.500 ron. 0731.378.101.
 • CABINET MEDICAL MF, angajeaza asistenta medicala generalista. Telefon: 0745.28.13.91.
 • ORIENT Ceramic te asteapta sa te alaturi echipei de profesionisti din cadrul companiei: angajam 4 consilieri vanzari pentru showroom-uri din Ava, Sos. Mihai Bravu si Valea Cascadelor, full-time, venit minim garantat pentru full-time, fara limita superioara, baza fixa, comision, bonus de performanta lunar. Se asigura construire in domeniul placilor ceramice. 0723.613.399.
 • ATELIER INCALTAMINTE ANGAJAM URGENT fata cusut- pregatit sau colectiv, zona Big- Berceni. 0723.351.251.
 • RESTAURANT Cucina Di Casa, sector 4, angajeaza spalator vase. 0722.244.364.
 • GRADINITA Pipera Tunari angajeaza personal curatenie si ingrijire copii, full-time sau part-time. 0724.260.983.
 • SC HOLY LAND 2B Travel SRL angajeaza cu norma intreaga AGEN?I de TURISM ?i GHIZI cu urmatoarele condi?ii: experien?a in domeniu de cel pu?in un an (pentru agen?i turism); vorbitori cursiv de limba engleza; pentru ghizi condi?iile principale sunt: vorbit cursiv engleza ?i ebraica sau araba ?i in mod special permis de ghidaj in Israel. Rela?ii suplimentare la: 0730.345.333.
 • ANGAJEZ vanzatoare magazin incal?aminte Park Lake Mall. 0720.164.761.
 • SC SALPREST &CLEANING angajeaza sofer profesionist cat. C pentru autospeciale. Pentru Bucuresti. Telefon: 021.460.00.23; 0786.177.432.
 • ANGAJAM AGEN?I cura?enie pentru SEDII BANCI, CLADIRI BIROURI ?i MALL-uri, full ?i part time, tura noapte, Bucure?ti. 021.326.79.79/ 0733.733.178.
 • ANGAJAM TEHNICIENI echipa mobila MENTENAN?A, ELECTRICIENI, INSTALATORI, FRIGOTEHNI?TI, pentru intre?inere instala?ii sanitare ?i electrice in sedii banci ?i cladiri birouri, posesor permis auto, Bucure?ti. 0733.733.178/ 021.326.79.79.
 • COMPANIE paza angajeaza AGEN?I SECURITATE, condi?ii avantajoase, SALARIU MOTIVANT. 0769.666.416.
 • FIRMA PAZA angajeaza AGEN?I DE SECURITATE cu ?i fara experien?a (persoane tinere, serioase, dinamice), pentru Cartier reziden?ial din Bucure?ti, zona Baneasa. Studii medii, engleza nivel conversa?ional. Ofera condi?ii de lucru avantajoase, seriozitate, salariu 2.000 lei. Telefon 021.224.29.69, 0752.298.571.
 • ATELIER INCALTAMINTE angajeaza FATA LA MASA. Manopera atractiva! 0786.779.136.
 • FIRMA FERRARI ROMANIA angajeaza URGENT DIRECTOR MARKETING, cu experienta minim 3-5 ani, cunoscator a doua limbi straine. Se ofera pachet salarial atractiv si bonusuri de performanta. Asteptam Cv-ul dvs pe adresa: personal@inoxsa.ro. Tel: 0753.142.654.
 • SOCIETATE angajeaza URGENT pentru BELGIA MONTATORI cu experienta in montarea tamplarie PVC si Aluminiu, rulouri exterioare, permis conducere categoria B. Salariu atractiv. Se ofera cazare si transport gratuit. Relatii la tel. 0748.692.867.
 • ATELIER specializat in inramari profesionale de tablouri angajam muncitori, zona statie metrou Pipera. 0722.67.67.90.
 • BEST FRONT SRL angajeaza PREGATITOR MDF cu sau fara experien?a in Bucure?ti, sector 3. Pentru detalii, contacta?i-ne la: 0742.626.156.
 • DOAMNA PENTRU CALCAT SI MENAJ, salariu 3.000 lei/net in Domnesti- Ilfov, program L-V 9.00- 17.00, Sambata 9.00- 13.00, 0744.480.305.
 • SEBASTIAN 19- ANGAJAM BUCATAR SEF, 0769.250.897.
 • SEBASTIAN, MACELARIE- MUNCITOR NECALIFICAT salariu 1.800 lei+ bonuri masa, 0744.480.305.
 • FIRMA de confectii angajam urgent sef de productie. Salariu motivant, decont transport; solicitam seriozitate si implicare. Detalii la nr. tel. 0740.322.588.

Prestari Servicii

 • INGINER, DEPANARE TV, LCD, led, plasme. GARANTIE, AVANTAJOS, 0729.322.436, 0744.492.933.
 • GHENA tabla, hidroizolatii terasa, acoperis tabla. 021.436.06.22, 0723.434.119.
 • PROFESIONISTI IN: Goluri instalatii, Hote, cu aspirator, fara vibratii. Taieri betoane. Telefon: 0722.306.039.
 • MASINI SPALAT deplasare/ constatare gratuita, REPARATII urgente, GARANTIE. 0761.290.233, 0729.374.669.
 • DOAMNA ofer MASAJ DE RELAXARE, Universitate. 0768.037.948.
 • TABLA zincata, mici reparatii, tigla ceramica, dulgherie, vopsit acoperisuri, 10% reducere. 0722.722.743.
 • BURLANE, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie, lucrari si in afara Bucurestiului. 0724.716.882.
 • MONTAJ acoperisuri, tabla Lindab/ zincata, lucrari monumente istorice. Orice reparatie, in toata tara, 20% reducere. 0753.709.391.
 • EXECUTAM avantajos, zidarie, tencuieli, zugraveli, rigips, polistiren, pavele, faian?a. 0755.125.452.
 • DOAMNA cu experien?a, masaj de relaxare, zona Drumul Taberei. 0723.817.877.
 • DOAMNA ofer masaj de relaxare Tineretului. Ambient Placut. 0765.757.340, 0720.649.468.
 • EXECUTAM acoperisuri lindab, zincata +burlane, jgheaburi, reparatii de urgenta. 0724.416.122.
 • DOAMNA EXPERIEN?A ofer masaj relaxare Soseaua Pantelimon, paralel Lidl. 0726.566.223.
 • DOAMNA matura, ofer MASAJ DE RELAXARE, zona OBOR. 50 lei sedinta. 0764.738.593.
 • EXECUTAM: zugraveli, faianta, gresie, rigips, tencuieli, placari, decorative, parchet. 0761.254.132.
 • DOAMNA cu experien?a ofer masaj de relaxare Pia?a Progresul. 0763.306.393.
 • MASAJ de relaxare DRUMUL TABEREI ROMANCIERILOR. 0734.941.005, 0761.793.455.
 • REPARATII FRIGIDERE, COMBINE FRIGORIFICE, urgent. GARANTIE, BUCURESTI +Ilfov. 0732.081.134, 0744.230.902.
 • DOAMNA matura, experienta masaj relaxare, toate tipurile, 50/sedinta, Militari- Apusului. 0732.645.310, 0799.197.840, 0737.925.914.
 • MASAJ relaxare, calitate, experienta, ambient placut, 50/sedinta, Militari- Gorjului. 0725.819.146, 0735.528.412, 0735.525.821.

Propuneri Afaceri

 • CREDITE PERSONALE, chiar si pentru cei cu intarzieri. 0766.496.355; 0729.945.460.
 • OFERIM, Unirii- 3 hale 35-50 mp pentru reparatii, depozitare, etc toate utilitatile. 021.335.53.83.

Diverse

 • CAUT barbat varsta 40-60 ani cu familie, care sa locuiasca pe terenul meu, Bolintin Vale. Ofer casa utilata. Detalii la tel. 0724.701.917.

Vanzari Diverse

 • VAND STRUGURI de VIN 2017. ASIGUR TRANSPORT domiciliu Vrancea. 0742.308.915.
 • VAND STRUGURI 2017, TRANSPORT TOATA TARA, orice cantitate Feteasca resping Galbena de Odobesti Merlot, neg. 0740.907.373.

Cumparari Diverse

 • ANTICARIAT cumparam carti, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731.407.474.
 • ANTICARIAT AURORA cumparam car?i vechi/ noi, manuscrise, autografe, tablouri, grafica, icoane vechi, statuete, por?elan, diverse obiecte vechi. Deplasare domiciliu. 0751.221.166.
 • TABLOURI, ceasuri, icoane, statuete, argintarii, bijuterii, monezi, decora?ii militare. Plata pe loc. Deplasare la domiciliu. 021.335.71.82, 0766.616.434.
 • CEASURI: Omega, Universal, Breitling, Schaffhaussen, Patek, Vacheron. Plata pe loc. 0745.092.940.

Vanzari Terenuri

 • VOLUNTARI -PIPERA 833 m, langa padure, toate utilitatile, str. Tuberozelor. 0726.353.704.
 • TEREN intravilan 600 MP, Aduna?ii Copaceni, centrul comunei, 10.000 Euro. 0728.483.330.

Vanzari Imobile

 • OFERTA CASA DOMNESTI 140 mp, 2 dormitoare, 2 bai, bucatarie, hol, terasa, curte 301 mp, gaze, curent, apa. 69.000 Euro. 0722.586.699.
 • DRUMUL Taberei, Timi?oara- Plaza, vand/ inchiriez 4 camere, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet. 0751.775.606.
 • DOMENII 2, 3 camere demisol inalt, construc?ie 2016, finisat la cheie. 0762.049.076.
 • APARTAMENT 4 CAMERE SUPER LUX, bloc reabilitat, pre? convenabil. 0726.485.718.

Inchirieri Oferte

 • MILITARI garsoniera 50ron/ 3 ore, 80ron/ zi orice perioada. 0729.909.530.
 • CLADIRE birouri zona Eminescu. Inchiriere ?i vanzare. 0722.389.002.
 • SPA?IU COMERCIAL 40 mp, central, amenajari lux, 800 Euro + TVA /luna. 0744.630.475.
 • OFER cazare fara plata unui student/ studenta, camera separata, mobilata, metrou Titan, perioada anului scolar. 0722.229.678.

Cumparari Auto

 • LOGAN, Solenza, Dacia, Cielo, Matiz si straine, fabricatie 1996-2014. 0721.309.765.
 • CUMPAR orice autoturism dupa 1995. Ofer pret corect. Tel: 0765.777.735.

Ocultism

 • REGINA magiei albe, MARIA CAMPINA dezleaga farmece, facaturi. 0723.899.909; 021.667.65.16, SITE-UL: www.reginamariacampina.ro.
 • RODICA vindeca boli, rezolva probleme, impreuneaza soti, iubiti despartiti. 0765.390.540.

Matrimoniale

 • ESTI singur/a? Comanda la 35 Lei catalog matrimonial "40 anunturi pentru casatorie"! 0744.963.133.
 • DOMN 48 ani doresc prietenie/ casatorie doamna serioasa. 0732.386.279.
 • DOMN 62 ani, cu locuinta, caut doamna fara obligatii, pentru convietuire. 0724.984.992.
 • TANAR DIN BUCURESTI, brunet, ochi albastri, 38/1,80, 80 kg, doresc RELATIE SERIOASA, prietenie- casatorie cu domnisoara draguta, cu bun sim?, max. 32 ani. Exclus aventuri. 0766.964.622.

Linii Erotice

 • VEI FI CU ADEVARAT SATISFACUT sunand doar la 0906.760.511.
 • VREI O STAPANA ADEVARATA care sa te umileasca? 0906.760.522.