Adunari generale Licitatii Decese Pierderi
Oferte serviciu Prestari servicii Vanzari diverse Cumparari diverse
Vanzari imobile Inchirieri oferte Cumparari auto Matrimoniale

Licitatii

  • POTRIVIT dispozitiilor art.162, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, aducem la cunostinta generala ca, in ziua de 30 decembrie 2014, ora 10.00, la sediul Primariei Comunei Galanesti, nr. 352, jud. Suceava, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri imobile, evaluate, conform raportului de evaluare intocmit de expert evaluator atestat ANEVAR, Ing. Ovidiu Scrobac. Pretul de pornire a licitatiei reprezinta 50% din valoarea evaluata a imobilelor, dupa cum urmeaza: -constructie C1, cladire brutarie -complex de alimentatie, Tip P+1, in suprafata de 498mp, la suma de 30.000lei; -constructie C2, cladire industrializarea laptelui, Tip P, in suprafata de 976mp, la suma de 60.000lei. Bunurile imobile sunt inscrise in C.F. nr.30218, provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3193, a com. Galanesti, cu nr. cadastral 531/1, proprietatea Flat Ford International Limited, CUI 18184941, cu sediul in Britsh Virgin Islands, care datoreaza Comunei Galanesti, jud. Suceava, suma de 282.406,00lei, reprezentand creante fiscale principale si accesorii, calculate pana la data de 26.08.2014 constand din impozit cladiri, in suma de 274.365,00lei, impozit teren, in suma de 4.023,00lei si cheltuieli de executare silita, in suma de 4.018lei. Executarea silita se efectueaza in baza Titlului executoriu nr. 2/2905 din 26.08.2014, emis de catre Comuna Galanesti. Prezenta publicatie de vanzare a fost comunicata conform dispozitiilor art.162, alin.(2), din O.G.92/2003, actualizata si republicata. Invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa anunte organul de executare silita inaintea datei stabilite pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor, sunt invita?i sa prezinte, pana la termenul de vanzare prin licita?ie, respectiv, pana la ultima zi lucratoare, precedenta termenului de vanzare, orele 10.00, la sediul Primariei Comunei Galanesti, nr. 352, jud. Suceava, documenta?ia prevazuta de art.162, alin.7, din OG nr.92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: -oferta de cumparare; -dovada pla?ii taxei de participare, reprezentand 10% din pre?ul de pornire la licita?ie; -imputernicirea persoanei, care il reprezinta pe ofertant; -pentru persoanele juridice, de na?ionalitate romana, copie de pe Certificatul unic de inregistrare, eliberat de Oficiul Registrul Comertului; -pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare, tradus in limba romana; -pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; -pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; -dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, fata de acestia, respectiv obligatii fata de bugetul general consolidat al statului si fata de bugetele locale. Impotriva prezentului inscris, cei interesati, pot face contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din O.G.92/2003, actualizata si republicata. Cand se iau masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru relatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru, sau la nr. de tel. 0230/412.320.
ziare powered by Distinct New Media