Acordul părinților

ACORD

Subsemnatul………………………………… domiciliat in localitatea………… .judetul……………… strada…………………….. nr. …… bl. ….. sc. …. apt… etaj……  sector….  posesor al actului de identitate seria..… nr…………………. eliberat de …………………  .la data de ……… cod numeric personal …………………   declar pe proprie raspundere si sub rigorile legii ca:

Sunt de acord ca toate materialele (text scris, fotografii, documente aferente cazului) trimise in format electronic sau prin posta ori prin interviul direct cu reprezentantul campaniei, sa fie publicate in ziarul “Libertatea”, precum si in orice alt mediu (print sau online) apartinand Ringier Romania, si recunosc ca acesta detine drepturile corespunzatoare de exploatare cu privire la materialele mai sus mentionate.

Prin semnarea prezentului acord, in calitate de parinte/tutore legal  al minorului …………………………………….. născut la data de……………… în localitatea…………………….. judeţul……………………… imi exprim in mod expres acordul/consimtamantul ca toate informatiile si imaginile aferente cazului minorului cu numele de mai sus,  sa poata fi expuse si exploatate de catre trustul RINGIER ROMANIA SRL., mandatar al publicatiei Libertatea, pe orice tip de suport, in acţiunile de promovare ale campaniei umanitare „Ajută copiii!”, in format electronic, print sau video.

De asemenea, subsemnatul iau la cunostinta faptul ca numarul 8828 este pus la dispozitia Fundatiei Ringier de catre retelele Telekom Romania Mobile,

Orange Romania si Vodafone Romania, suma alocata cauzei fiind de 2 euro, in urmatoarele conditii: pentru donatiile de pe abonament nu se percepe TVA, indiferent de retea, in reteaua Orange, pentru cartelele preplatite, TVA-ul a fost retinut la achizitionarea creditului, iar pentru donatiile de pe cartele preplatite in reteaua Vodafone utilizatorii nu platesc TVA.

In plus, subsemnatul ma oblig ca, in situatia preluarii cazului minorului ……… de catre alte entitati media (TV, print sau online), sa aduc la cunostinta faptul ca numarul 8828 este pus la dispozitie de operatorii de telefonie mobila, prin intermediul Fundatiei Ringier.
Prin semnarea prezentului inscris confirm faptul ca ma gasesc in deplina stare de sanatate mentală, nefiind constrans de nici o cauza sau persoana si nesuferind de nici o boala sau deficienta care sa-mi poata anula, afecta sau vicia discernamantul.

Data

…………

Semnatura parintelui sau a tutorelui legal

…………………………