Anunturi

Licitatii

 • ORASULUI Victoria scoate la licitatie publica in vederea constituirii a unui drept de superficie cu titlu oneros pe o perioada de 49 de ani asupra terenului in suprafata de 2000mp inscris in CF 107998 nr.cad 107998? obiectiv ce apartine domeniului privat al localitatii Or. Victoria situat in str. Chimi?tilor, pentru prestari servicii. Data licitatiei publice este 04.10.2018 orele 10.00. Documentatia de licitatie se va achizitiona pana la data de 02.10.2018 orele 15.00, iar ofertele se depun pana la data de 03.10.2018 ora 15.00. In caz de neadjudecare licitatia se va relua la un interval de 15 zile pana la adjudecare. Relatii la Tel: 0268.241.525; Fax: 0268.241.501; E-mail: primaria.victoria@yahoo.com.

Citatii - Somatii

 • TO?I mo?tenitorii defunctului GHI?ESCU MIRCEA, decedat la data de 21 septembrie 2017, cu ultim domiciliu in Bucure?ti, Calea Ferentari nr. 15, sector 5, sunt chema?i la sediul Societa?ii Profesionale Notariale LIBERALIS din Bucure?ti, ?os Salaj nr 1-3. bl. 128B, et. 1, ap. 4-5, sectorul 5, tel/fax 021.423.16.28, in ziua de 24 septembrie 2018 ora 17,00, in vederea dezbaterii succesiunii acestuia.

Pierderi

 • PIERDUT legitima?ie student emisa de A.S.E Bucure?ti pe numele Balica Bogdan -George. O declar nula.
 • SUBSEMNATA Barad Edithe, medic primar stomatolog declar pierduta Autoriza?ia Sanitara de Func?ionare nr. 3453 din 09.06.2009 pentru Cabinet Medical Individual Medicina Dentara situat in Bucure?ti strada Stelea Spatarul nr. 8, sector 3, avand obiect de activitate cod CAEN 8623 Activita?i de asisten?a stomatologica. O declar nula.

Oferte Serviciu

 • ZUGRAVI, faiantari, zidari, rigipsari, necalificati. Plata saptamanal, ofer cazare. 0769.300.118
 • UNITATE de cult, angajeaza contabil cu experienta in evidenta contabila specifica unitatilor fara scop patrimonial. Tel. 021.314.91.35 intre orele 13-15.
 • CONTABILA cu experien?a minim 3 ani in contabilitate primara. Rela?ii intre orele 10.00- 16.00. 0769.961.624
 • ANGAJAM urgent agen?i de paza cu experien?a, salariu 1500 -1800. 0799.746.324
 • RESTAURANT angajeaza barmanite, femei vase, bucatar, ajutor bucatar, pizzar, salatiera. Salarii atractive, decontare transport. 0722.387.386, 0723.644.179
 • PERSONAL curatenie in cladiri Fashion House Outlet Militari 1600-1800 +20 bonuri de masa. 031.101.21.39/ 0722.763.974
 • PERSONAL curatenie in cladiri birouri. Salariu net 1600 +20 bonuri de masa, program 8 ore L-V. 031.101.21.39/ 0722.763.974
 • LIBRA GUARD angajeaza AGEN?I PAZA pentru BUCURE?TI. Salariu 1.700 Lei. Tel. 0758.113.453/ 0746.235.834.
 • SOCIETATE construc?ii Bucuresti angajeaza pentru lucrari in Bucure?ti ?i imprejurimi, in condi?ii avantajoase: ?ef coordonator ?antier, echipe zidari, firme mici cu experien?e la reabilitari termice, precum ?i: dulgheri, fierari betoni?ti, tamplari, zidari, hidroizolatori, instalatori termic-sanitari, muncitori necalifica?i, confec?ioner tamplarie PVC ?i Aluminiu, electricieni, zugravi, rigipsari, lacatu?i, sudori, tinichigii industriali, conducator auto categoria B, B+C+E cu atestat si buldoexcavatorist. 0721.247.438, intre orele 09:00-17:00, de L-V.
 • FIRMA Zarea angajeaza MUNCITORI pentru CRAMA, program L-V, 8 ore numai diminea?a, condi?ii avantajoase. Interviuri luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei B-dul Bucure?tii Noi nr. 176, sector 1. Mijloace transport: metrou pina la sta?ia Laminorului sau autobuz 697,112,205. 021.667.00.20, e-mail: office@zarea.ro
 • SC EDWARDS SRL angajeaza mecanici si instalatori pentru departamentul Service -Epurarea si Pomparea Apei. 031.540.50.00, office@edwards.ro.
 • ANGAJAM TEHNICIENI mentenan?a pentru centre comerciale, Mall- uri: ELECTRICIENI, INSTALATORI, frigotehni?ti, zidari, zugravi, pentru intre?inere instala?ii sanitare ?i electrice, Bucure?ti. 0733.733.178/ 0730.280.408.
 • CLINICA privata angajeaza personal cura?enie pentru tura de noapte. Salariu motivant. 0755.200.076
 • ANGAJAM ZUGRAVI ?i MONTATORI GIPS CARTON pentru ?antierele din Bucure?ti. Salariu cuprins intre 3.500-4.500 Lei net, program 08.00-18.00 ?i contract de munca. Pentru mai multe informa?ii, va rugam sa ne contacta?i la numarul 0743.164.326.
 • ANGAJAM ELECTRICIENI CU EXPERIEN?A pentru ?antiere in BUCURE?TI. Oferim contract de munca, cazare celor din provincie, salariu 3.000-3.500 Lei. Pentru detalii, suna?i la nr. de telefon 0765.388.756.
 • ANGAJAM INSTALATORI CU EXPERIEN?A in instala?ii: sanitare, termice ?i ventila?ii. Se ofera contract de munca ?i cazare celor din provincie. Salariu 3.000-3.500 Lei. Pentru detalii, suna?i la nr. de telefon 0765.388.756.
 • AGEN?IE DE SECURITATE angajeaza conform legii 333 /2003, Agen?i de securitate, posturi interior, program de zi, salariul net 1700 -2000 lei. 021.337.44.77, 0747.221.397.
 • 700 FIT CLUB angajeaza PERSONAL CURA?ENIE, program ?i salariu atractiv. Pentru mai multe detalii: 0724.728.884.
 • ANGAJAM sofer distributie, salariu dupa perioada de proba 2400 ron, inclusiv bonuri de masa. 0726.775.385
 • SALATIERA, bucatar, ajutor bucatar, pizzar, barman. Decontare transport. 0722.387.386, 0736.441.179
 • ANGAJAM instalatori, electricieni, zugravi. Salariu pana la 3.200 Lei. OFERIM CAZARE! 0732.642.491.
 • ASISTENTA medicala pentru Centru Medical situat in zona Kaufland Obor Bucure?ti. 0723.749.886.
 • ANGAJAM recep?ionere, ?oferi, calcatorese, croitorese, ma?ini?ti, fochi?ti, muncitori necalifica?i pentru zonele Obor, Pantelimon, ?tefan cel Mare, Apaca, Aurel Vlaicu. Condi?ii excelente. 0755.200.031
 • FIRMA de paza angajeaza agenti securitate femei/ barbati, cu/fara atestat in zona Magurele. Salariu 7,5 RON/ora. 0723.594.161, 0751.066.663
 • VANZATOARE pentru magazin alimentar Pia?a Muncii. Program 8 ore. Conditii civilizate. 0722.332.931.
 • ANGAJAM TEHNICIENI INTRETINERE CLADIRE de BIROURI in Bucuresti, zona centrala, cu calificare de electrician, instalator si/ sau fochist. Pachet salarial atractiv. Telefon: 0751.171.055.
 • EXPERT SECURITY ANGAJEAZA barbati /femei cu /fara atestat, pensionari limita de varsta. Program interviu 9- 13. 0769.053.813.
 • CASA CAPSA ANGAJEAZA OSPATARI: SALARIUL net este de 1.800 lei. 0730711519
 • ACOPERI?URI tabla zincata, tigla ceramica, mici repara?ii, dulgherie, vopsit acoperi?uri 10% reducere. 0722.722.743
 • PIZZAR angajeaza Restaurant No Name, zona Berceni. Tel. 021.332.00.29, 0761.280.642.
 • BUCATARI ?i ajutori bucatar, angajeaza Restaurant No Name. Tel. 0761.280.642, 021.332.00.29.
 • FEMEIE la cura?enie angajeaza Jadore Ballroom, sector 4, Bucuresti. 0761.280.642.
 • CRISTAL Beauty Salon (Bragadiru, Ilfov) angajeaza COAFEZA cu experienta, FRIZER cu experienta, COSMETICIANA cu experienta, MASEUZA cu experienta. Pentru detalii sunati la 0762.151.627.
 • ANGAJEZ INGRIJITOR ANIMALE. Tel. 0763.980.627.
 • CLINICA privata angajeaza personal cura?enie. Telefon: 0755.200.076; 0755.200.071
 • HOTEL angajeaza cameriste. Salariul este intre 1800-2000 ron net. 0755.200.032
 • ANGAJAM VULCANIZATORI ?I SPALATORI AUTO. Salariu 1.600 Lei +comision. Tel. 0723.607.478/ 0723.178.341.
 • ATELIER INCAL?AMINTE DAMA angajeaza COLECTIV CUSUT. 0745.068.990.
 • FIRMA incaltaminte angajeaza colectiv masa- masina- talpuitori, zona Aparatorii Patriei. 0761.439.400
 • ANGAJAM ?OFER dumper, basculanta. 0728.838.888.
 • TRATTORIA 20 angajeaza bucatar, ajutor bucatar, ospatar, barman. 0724.992.762.
 • ANGAJAM instalatori califica?i ?i instalatori necalifica?i pentru sanitare ?i termice. Contract de munca. ?antiere Bucure?ti. Tel. 0722296686
 • SC PANEURO PIESE SI ACCESORII AUTO SRL cu sediul in Pitesti angajam 2 mecanici auto, tinichigiu carosier si vopsitor auto. CV-urile se trimit la email: office@advira.ro Relatii la: 0248223040.
 • BUCATAR, ospatar, ajutor ospatar, femeie la vase, femeie la cura?enie ?i ajutor bucatar angajeaza restaurant zona Drumul Taberei. 0773.866.425
 • FIRMA de paza angajeaza agen?i de paza pentru obiective din Berceni, Pantelimon Centura si Ghermanesti Ilfov. 0723.393.728
 • ANUN? Privind organizarea evaluarii/ selec?iei a unui candidat pentru functia de director general al SC DRUMURI ?I PODURI COVASNA S.A. Consiliul de Administra?ie al DRUMURI ?I PODURI COVASNA S.A., anun?a organizarea evaluarii/ selec?iei prealabile a candida?ilor pentru 1 posturi de director general al societatii DRUMURI ?I PODURI COVASNA S.A., dupa cum urmeaza: Reguli generale ale procesului de recrutare ?i selec?ie: Candida?ii la func?ia de director general trebuie sa aiba studii economice ?i experien?a in domeniul lucrari constructii de minimum 5 ani in functia de conducator unitate. ETAPELE DE DESFA?URARE A SELEC?IEI: Selec?ia dosarelor de inscriere Interviul candida?ilor selecta?i Condi?ii generale: a. Ceta?enia romana, ceta?enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar?inand Spa?iului Economic European ?i domiciliul in Romania; b. Cunoa?terea limbii romane si a unei limbi oficiale in Uniunea Europeana ( scris ?i vorbit); c. Capacitatea deplina de exerci?iu; d. Sa nu fi fost destituit dintr-o func?ie publica sau sa nu-i fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani; Condi?ii specifice: Studii superioare absolvite cu diploma de licen?a; Experien?a in administrarea/ managementul unor intreprinderi publice sau private minim 10 ani Cunoa?terea legisla?iei privind societa?ile comerciale ?i a guvernan?ei corporative a intreprinderilor publice ( Legea nr.31/1990, OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile la zi); Criterii de selec?ie: Indeplinirea criteriilor generale ?i specifice ?i a celor cerute prin OUG nr. 109/2011. Cuno?tin?e de afaceri specifice obiectului de activitate ale societa?ii pe plan national si pe zona de influenta a societatii. Experien?a in elaborarea/ dezvoltarea de strategii corporative. Cuno?tin?e solide privind bunele practici de guverna?a corporativa. Abilita?i manageriale evaluate pe baza urmatoarelor criterii: a. Capacitate de analiza ?i sinteza b. Abilita?i de comunicare ( scris ?i vorbit) c. Orientare catre rezultate d. Capacitate de luare a deciziei Experien?a manageriala (vechime intr-o func?ie de conducere/ administrare, prestigiul companiei angajatoare, nivelul ierarhic ocupat) minim 10 ani. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII: a. formularul de inscriere; b. Curriculum Vitae in format Europass (conform Hotar?rii nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae) c. Copia actului de identitate; d. copiile diplomelor de studii a altor acte care atesta efectuarea unor specializari, conform cerintelor postului pentru care candideaza ; e. pentru dovedirea vechimii in munca in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului: f. certificatul de cazier judiciar (este valabil 6 luni de la data eliberarii numai in scopul pentru care a fost eliberat) sau declaratie privind cazierul judiciar; g. certificat de cazier fiscal (este valabil 30 de zile de la data emiterii numai in scopul pentru care a fost eliberat) sau declaratie privind cazierul fiscal; h. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de candidatura (adeverinta trebuie sa contina in Clar numarul, data, numele emitentului calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice); i. declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese/ incompatibilitate ; j. declaratie privind situatiile prevazute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile completarile ulterioare; m. declaratie pe proprie raspundere care sa ateste ca nu a fost destituit/a dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani, conform prevederilor Legii m. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile completarile ulterioare Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile completarile ulterioare; Candidaturile: Candidaturile ?i documentele solicitate se vor depune pana la data de 21.10.2018, la Registratura DRUMURI ?I PODURI COVASNA S.A. str. ?igaretei nr. 44, Mun. Sfantu Gheorghe, jude?ul Covasna, in plic inchis ?i sigilat. Candida?ii vor primi un numar de inregistrare ?i data depunerii candidaturii. Documentele solicitate prin prezentul anun? vor fi expediate prin curier/ posta/ depuse cu confirmare de primire pana cel tarziu in data 21.10.2018, ora 13:00, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona: ?Procedura de recrutare si selectie pentru functia de director general al SC DRUMURI SI PODURI S.A., Nume Prenume Candidat?, la adresa firmei S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. din str. Tigaretei nr. 44, mun. Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, cod postal 520033. Nedepunerea, respectiv netransmiterea, in termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage dupa sine excluderea din procedura de recrutare si selectie. Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie, conform dispozi?iilor legale. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a intervieva numai candidatii selectati si de a renunta la procesul de selectie oricand pe parcursul derularii procedurii. Candidatilor selectati pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natura sa probeze experienta lor sau statutul profesional. Candidatii participanti la procesul de selectie vor trebui sa aiba in vedere faptul ca, in urma procesului de selectie, desemnarea in functia de director general se face de catre Consiliul de Administratie al Societatii. Plicul va avea men?ionat ?Candidatura pentru func?ia de director general al societatii DRUMURI ?I PODURI COVASNA S.A ? precum ?i numele ?i prenumele ?i domiciliul candidatului. Rezultatul selec?iei dosarelor se va publica pe site-ul SC DRUMURI ?I PODURI COVASNA S.A. www.drumcov.ro Candida?ii declara?i admi?i la etapa de selec?ie a dosarelor vor fi evalua?i in cadrul unui interviu, data, ora ?i locul desfa?urarii interviului urmand sa fie anun?ate pe site-ul SC DRUMURI ?I PODURI COVASNA S.A. www.drumcov.ro
 • ANGAJAM muncitori pentru fabrica productie ingrediente alimentare (condimente). Locatie: Pipera -capat linie autobuz 301. Conditii de munca avantajoase: salariu motivant +sporuri, bonuri de masa, decontare transport. Oferim cazare pentru cei din provincie. Programare interviu la tel. 0741.106.016
 • RESTAURANT Le Blanc angajeaza ospatari, femei serviciu ?i bucatari cu carte de munca. Salariu incepand de la 1500 lei. 0758.735.601

Prestari Servicii

 • MASINI SPALAT deplasare/ constatare gratuita, REPARATII urgente, GARANTIE. 0761.290.233, 0729.374.669.
 • ACOPERISURI lindab, burlane, jgheaburi, parazapezi, reparatii de urgenta. Rog seriozitate. 0724.416.122
 • CONFEC?IONAM, montam, acoperi?uri ?igla metalica, zincata, lucrari monumente istorice. Orice repara?ie. 20% reducere. 0753.709.391
 • BURLANE, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie, lucrari ?i in afara Bucure?tiului. 0724.716.882
 • DOAMNA ofer masaj de relaxare, Timpuri Noi, 50 lei. 0763.949.762.
 • DOAMNA ofer masaj de relaxare, Drumul Taberei. 0723.817.877.
 • MASAJ de relaxare Piata Victoriei, langa Guvern. 0785.867.680.

Propuneri Afaceri

 • CREDITE BANCARE cu rata mica, sunati pentru informatii: 0766.496.355.

Vanzari Diverse

 • VAND STRUGURI de VIN 2018. ASIGUR TRANSPORT domiciliu Vrancea. 0742.308.915.

Cumparari Diverse

 • ANTICARIAT, cumparam carti, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731.407.474
 • PLATESC IMEDIAT! Tablouri, statuete, icoane, mobilier, por?elanuri, argintarie, ceasuri, bijuterii vechi. 0722.405.201
 • TABLOURI, ceasuri, icoane, statuete, argintarii, bijuterii, monezi, decora?ii militare. Plata pe loc. Deplasare la domiciliu. 021.335.71.82, 0766.616.434.

Vanzari Imobile

 • BUCURE?TI, VITAN -Auchan, GARSONIERA, 31 mp, LUX, decomandata, etaj 1, 41.990 Euro. Telefon: 0720.256.860.

Linii Erotice

 • VREI O STAPANA adevarata care SA TE UMILEASCA? 0906.760.533