Anunturi

Licitatii

 • ANUN? privind organizarea licita?iei gorun la drum auto de catre Liceul Teoretic "Anastasie Ba?ota" Pomirla in data de 06.03.2018, Nr. Inreg. 512/21.02.2018. Organizatorul licita?iei: Liceul Teoretic "Anastasie Ba?ota" Pomirla cu sediul in sat Pomirla, Comuna Pomirla, jude?ul Boto?ani, tel. 0741.545.707/ fax. 0231.622.828, email anastasiepomirla@yahoo.com. Data ?i ora licita?iei: 06.03.2018, ora 14:00. Locul desfa?urarii: la sediul Liceului Teoretic "Anastasie Ba?ota" Pomirla. Tipul: licita?ie publica in plic inchis. Licita?ia este organizata ?i se va desfa?ura conform prevederilor Capitolului III din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin H.G. 715/13.10.2017 ?i Hotararii Consiliului de Administra?ie Nr. 123/12.02.2018. Data ?i ora organizarii preselec?iei: 28.02.2018, ora 14:00. Data ?i ora limita pana la care poate fi depusa documenta?ia de preselec?ie ?i inscrierea la licita?ie: 28.02.2018, ora 12:00. Volumul de lemn pentru care se organizeaza licita?ia este de 1243mc /brut de masa lemnoasa pe picior ?i 125,81mc /brut de masa lemnoasa fasonata gorun la drum auto din care pe loturi: Lotul 1 ?125,81mc /brut -masa lemnoasa fasonata gorun la drum auto -conform carnet de inventariere nr. 2137/14.06.2017. Lotul 2 ?432mc /brut -masa lemnoasa pe picior conform actului de punere in valuare nr. 1300190-SV-25563760; Lotul 3- 268mc /brut -masa lemnoasa pe picior conform actului de punere in valuare nr. 1300192-SV-25563760. Caietul de sarcini poate fi procurat cu data de 22.02.2018. Rela?ii la tel. 0741.545.707.

Pierderi

 • SC SEBVAS CONSTRUCT SRL, cu sediul in sat Budacu de Sus, comuna Dumitrita, nr. 33, judetul Bistrita-Nasaud, J6/526/2015, CUI: 35003786, declara pierdute certificatul de inregistrare si toate certificatele constatatoare emise de ORC Bistrita-Nasaud. Le declara nule.
 • PIERDUT certificat inregistrare al punctului de lucru seria A nr. 1006326 al societatii NEW LEVEL BEAUTY CENTER SRL, J40/19009/2017 si CUI 38480143, adresa punct de lucru: Bucuresti, sector 4, str. Viorele 51, parter, bl. 37, sc. A, ap. 1. Se declara nul.

Oferte Serviciu

 • FIRMA de construc?ii angajam montatori gips carton, zugravi, zidari ?i muncitori necalifica?i. Salarii foarte atractive. Rugam seriozitate. 0725.963.165
 • OLIMP SECURITY angajeaza agen?i securitate, posturi interior, program flexibil, salariu 1.400 lei /195h. 021.337.44.77, 0747.221.397.
 • ANGAJAM muncitori calificati si necalificati, pentru productie mobilier. 0748.290.001, 0748.118.118
 • AUTOSOFT angajeaza INSPECTORI ITP, experienta 5 ani, salariu 1.200 Lei +comision 20%. 0757.091.414.
 • AUTOSOFT angajeaza SEF SERVICE cu experienta de manager. 0757.091.414.
 • LIBRA GUARD angajeaza AGEN?I PAZA BUCURE?TI, zonele Pajura, Rahova, Nerva Traian, Mihai Bravu, Ghencea. Salariu 1.500 RON. 0746.235.834.
 • COMPANIE din domeniul prelucrarii pe?telui, cu sediul in Bucure?ti, Bd. Metalurgiei, nr. 136, angajeaza AMBALATOARE. Se lucreaza in doua schimburi, de diminea?a ?i de noapte, salariul de 1.600 Lei net +bonuri de 300 Lei. Pentru persoanele din provincie- detalii la 0722.646.763, pentru persoanele din Bucure?ti- detalii la 0753.070.408 sau la sediul fabricii. Pentru persoanele din provincie OFERIM CAZARE!
 • CURA?ATORIE angajeaza personal primire, calcatorese, croitorese, muncitori necalifica?i, fochi?ti, pentru zonele Obor, Pantelimon, ?tefan cel Mare, Apaca, Aurel Vlaicu. Condi?ii excelente. 0755.200.031
 • SWAT FORCE INTERNATIONAL angajeaza urgent agenti securitate, barbati si femei pentru obiective din Bucuresti si zonele limitrofe; asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor (salariu net, intre 1250-1500 lei); Tel. programare interviu: 0735.319.640; 0725.443.344; 0734.222.064
 • LIBRA GUARD angajeaza AGEN?I PAZA pentru PLOIE?TI. Salariu 1.350 Lei. Tel. 0749.019.979.
 • ANGAJAM urgent 50 agenti de paza, obiective bune Pope?ti-Leordeni. Tel: 0738.726.224.
 • ANGAJAM urgent 150 agenti de paza, obiective foarte bune, Bucure?ti Tel: 0738.722.925.
 • LUCRATOR comercial cu experienta pentru magazinul alimentar Godac, zona Calea Giulesti. 021.220.28.54.
 • STIVUITORISTI pentru depozit marmura din Aleea Teisani 137A, Bucuresti. Asiguram stivuitoare noi, carte munca si conditii excelente de munca, pentru cei din provincie asiguram transport si cazare. Program: Luni- Vineri 9-18, Sambata 10-15 (2 pe luna). Relatii: 0723922822
 • MANIPULANTI depozit marmura in Aleea Teisani 137A, Bucuresti. Asiguram bonusuri, carte munca si conditii excelente de munca, pentru cei din provincie asiguram transport si cazare. Program: Luni-Vineri 9-18, Sambata 10-15 (2 pe luna). Relatii: 0723922822
 • COMPANIE multina?ionala angajeaza muncitori necalifica?i, lacatu?i montatori, operatori ma?ini unelte, stivuitorist ?i operatori depozit pentru fabrica din str Preciziei, nr. 5, sector 6 (metrou Preciziei). Detalii la 021.318.09.05, int. 120.
 • CROITOREASA experien?a produs cap -coada, rochii seara, rochii mireasa. Salariu motivant, Bucure?ti, zona Mo?ilor. 0761.797.088.
 • ?OFERI TAXI cu atestat, urgent. Zona sector 3. Rela?ii la tel. 0768.265.805.
 • LIBRA GUARD ANGAJEAZA AGEN?I PAZA Bucure?ti, zonele Ghencea, Pajura, Rahova, Bdul. Timi?oara ?i Vitan. Salariu 1.500 Lei. Tel. 0758.112.861.
 • CAMIN de batrani Snagov angajeaza infirmiera ?i asistent medical cu cazare permanenta. 0731.920.920.
 • ANGAJAM AGEN?I SECURITATE zona Militari, Pipera, zona Ora? Pantelimon, Baneasa ?i Victoriei. Tel. 021.335.03.11/ 0732.690.571.
 • CABINET stomatologic situat in Militari angajeaza asistenta cu vechime in munca minimum 2 ani. Rog CV-uri la flpetricica@yahoo.com, 0723.268.768.
 • ROBNEC SRL angajeaza contabila pentru contabilitate primara. Rog CV-uri la flpetricica@yahoo.com, flrobnecsrl@gmail.com. 0723.268.768.
 • ANGAJAM ZIDARI, ZUGRAVI, FIERARI, DULGHERI, sudori si necalificati, 0766.260.441.
 • INSTALATOR/ AJUTOR INSTALATOR TERMICE, SANITARE si aer conditionat, salariu motivant. 0757.066.188.
 • PRODUCATOR de masini?unelte, angajeaza: LACATUSI montaj, ELECTRICIENI, FREZORI pe masini cu CNC, operatori pe masini de alezat si frezat cu CNC si fara CNC (bohrwerg). Relatii la telefon: 021.255.22.83, Email: resurse.umane@itaco.ro
 • BOG'ART angajeaza GESTIONARI -gestiune de ?antier in Bucure?ti, salariu motivant, asigurare medicala, decont transport. TEL: 0727.770.783, 021.320.01.17.
 • RESTAURANT Regie angajeaza ospatari, personal bucatarie, pizzeri. 0724.992.762.
 • LAN? de magazine specializat in inramari profesionale de tablouri, angajam vanzatoare. Cerin?e: experien?a in vanzari. 0722.67.67.90.
 • ANGAJAM: electricieni, rigipsari, zugravi, necalifica?i. Salariu atractiv. Telefon 021.313.43.79
 • ASISTENT manager (secretara) indiferent de varsta. Studii medii (sau contabilitate primara). Rog seriozitate. 0728.914.109
 • ROMA2S TRANSYLVANIA angajeaza URGENT pentru Fran?a: ELECTRICIENI (conexiuni tablouri, tras de cablu). Rela?ii la: hr.roma2s@gmail.com, 0722.597.734.
 • FRIMA textile angajeaza muncitori femei si barbati pentru fabrica de accesorii textile si muncitori depozit, zona Pantelimon, program L-V, 8-17, salariu motivant, tichete de masa+ transport; 031.438.18.85.
 • ANGAJEZ urgent agen?i de securitate cu atestat, pentru obiective in Bucure?ti. Tel. 0752.069.204.
 • FIRMA Zarea angajeaza urgent mecanici intre?inere ?i reparatii pentru utilajele din sec?ia de imbuteliere. Avantaj au persoanele care au lucrat la linie de imbuteliat lichide. Sediul firmei: B-dul Bucure?tii Noi nr. 176, sector 1. Mijloace transport: metrou pana la sta?ia Laminorului; autobuze 697, 112. Trimiteti C.V: office @zarea.ro. Telefon: 021.667.00.20; fax 021.668.58.00
 • PERSONAL calificat pentru sala croit si constructor tipare, angajeaza firma confectii dama, salariu motivant, bonuri de masa si decontare transport. 0766.849.566
 • ANGAJEZ DOAMNA SERIOASA IN REGIM INTERN pentru menaj la Snagov, judetul Ilfov. Salariu 2.700 lei net, contract de munca. Pentru detalii 0724.323.000.
 • FIRMA ANGAJEZ: PAZNIC, SOFER, ZUGRAVI, faiantari, dulgheri, fierari, salariu atractiv, 0722.155.956.
 • SERVICIUL de Protectie si Paza selectioneaza, in perioada 12.02.2018?11.05.2018, candidati, pentru admiterea la Academia Tehnica Militara, 1 loc specializarea "echipamente si sisteme de comanda si control pentru autovehicule" si 2 locuri specializarea "calculatoare si sisteme informatice". Relatii la telefon: 021.408.10.00.
 • ANGAJAM PERSONAL CURATENIE pentru cladiri de birouri in zona DOROBANTI si BANEASA, locatie fixa, salariu bun. Telefon: 0751.278.488.

Prestari Servicii

 • DOAMNA ofer MASAJ DE RELAXARE, Universitate. 0768.037.948.
 • MASINI SPALAT deplasare/ constatare gratuita, REPARATII urgente, GARANTIE. 0761.290.233, 0729.374.669.
 • ELECTRICIAN autorizat repar, montez tablouri electrice, prize, lumini, rapid. 0762.356.999
 • INGINER, DEPANARE TV, LCD, led, plasme. GARANTIE, AVANTAJOS, 0729.322.436, 0744.492.933.
 • DOAMNA EXPERIEN?A ofer masaj relaxare Soseaua Pantelimon, Cimitirul Armenesc. 0726.566.223.
 • REPARATII FRIGIDERE, COMBINE FRIGORIFICE, urgent. GARANTIE, negociabil. BUCURESTI +Ilfov. 0732.081.134.
 • EXECUTAM acoperisuri lindab, zincata, burlane, jgheaburi, reparatii de urgenta. 0724.416.122
 • CAMPING BANEASA CASA ALBA sector 1, str. Aleea Privighetorilor 131 va ofera servicii NON-STOP la standarde europene. Telefon 021.361.77.30 ?i FAX 021.361.77.31.
 • OFER masaj de relaxare Constantin Brancoveanu. Experien?a. Ambient placut. 0721.966.703.
 • DOAMNA ofer masaj de relaxare, Timpuri Noi, 50 lei. 0763.949.762.
 • MASAJ de relaxare DRUMUL TABEREI ROMANCIERILOR. 0734.941.005, 0761.793.455.
 • MASAJ de RELAXARE cu EXPERIEN?A ?i RABDARE, zona Muncii Decebal. 0769.857.366.
 • DOAMNA CU EXPERIEN?A, masaj de relaxare, Unirii -bd. Coposu. Program 07.30-18.00, 0769.822.691.
 • ELECTRICIAN autorizat montez, repar tablouri electrice, lumini, prize, lustre! 0762.356.999

Propuneri Afaceri

 • CREDITE BANCARE cu rata mica, sunati pentru informatii: 0766.496.355; 0729.945.460.

Vanzari Diverse

 • S.C. ENOL GRUP S.A. cu sediul in Bucuresti, Sect. 3, Str. Vlad Dracul, Nr. 35, anun?a scoaterea la vanzare a urmatoarelor mijloace fixe: -Fabrica de productie a placilor de aluminiu compozit, compusa din: hala si depozit- 1.500 mp, suprafata teren 2.286 mp; -Linie tehnologica completa de executie a placilor de aluminiu compozit cu extruder JWM 180/35-C -capacitate de productie 600.000 mp /an; -Pod rulant de 5 t -functional; -Motostivuitor Caterpilar DP25N din anul 2006 cu 9.353 ore de functionare -in stare foarte buna; -Autoutilitara Peugeot Boxer, 7 locuri, an 2007, 201.000 km -in stare foarte buna; -Stoc de placi aluminiu compozit, diverse culori, 3.570 mp; -Fabrica are in dotare, ghilotina, cantar electronic de 3t, cuva electrica, schela metalica, freza verticala, instalatie de indoit cu 3 role, compresor, strung; -Laborator de analiza a calitatii produselor. Pentru relatii: Tel. 0726.222.230 E-mail: sorin.vitan@enol.ro

Cumparari Diverse

 • ANTICARIAT, cumparam carti, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731.407.474
 • TABLOURI, ceasuri, icoane, statuete, argintarii, bijuterii, monezi, decora?ii militare. Plata pe loc. Deplasare la domiciliu. 021.335.71.82, 0766.616.434.

Vanzari Terenuri

 • VAND teren la SAFTICA, 900 MP, VECINATATE LAC/ PADURE, toate utilitatile. Certificat urbanism/ autorizatie constructie S+P+1 (Sc 167 mp/ Sd 310 mp/ Su 237 mp). Zona rezidentiala vile. Pret 70 EUR/ mp. Direct de la PROPRIETAR. Tel.: 0759.083.553.

Vanzari Imobile

 • PROPRIETAR vand in zona Banu Manta demisol locuibil amenajat. 0722.203.300

Inchirieri Cereri

 • CAUT urgent garsoniera/ apartament pentru cuplu tineri contabili. 0761.532.117, 0722.542.692
 • CAUTAM garsoniere, apartamente in toate sectoarele Bucurestiului. 0760.291.733

Inchirieri Oferte

 • MILITARI garsoniera 50ron/ 3 ore, 80ron/ zi orice perioada. 0729.909.530.

Cumparari Auto

 • LOGAN, Solenza, Daewoo, Opel, Renault, Skoda, Volkswagen, toate marcile fabricatie 2000-2016. 0721.309.765

Matrimoniale

 • DOMN, 54, DORESC MINIONA PLACUTA, BUCURESTI, maxim 58ani, casatorie. 0733.174.889.

Linii Erotice

 • VREI O STAPANA adevarata care SA TE UMILEASCA? 0906.760.533