Acatistul Sfintei Parascheva – acatist pentru noroc și liniște în casă

În fiecare an, pe data de 14 octombrie, creștinii o prăznuiesc pe Sfânta Parascheva de la Iași. Este considerată un izvor de binecuvântare și sănătate duhovnicească și trupească pentru toate persoanele care o cheamă prin rugăciune.

Acatistul Sfintei Parascheva

În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eșți și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Care eșți în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Fostul sindicalist Liviu Luca, partenerul lui Vântu, eliberat din închisoare după 6 ani. A achitat „o sumă infimă” din prejudiciul de milioane de euro
Recomandări
Fostul sindicalist Liviu Luca, partenerul lui Vântu, eliberat din închisoare după 6 ani. A achitat „o sumă infimă” din prejudiciul de milioane de euro

Acatistul Sf. Parascheva Condacele și Icoasele

Condacul 1:

Preacuvioasei noastre maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru, și să-i cântăm: Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!
Icosul 1:
Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale; căci femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin bună înțelepciune; pentru aceasta-ți cântăm:
Bucură-te, înțeleaptă fecioară;
Bucură-te, porumbiță cuvântătoare;
Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc;
Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul;
Bucură-te, mângâierea oamenilor;
Bucură-te, alinarea de suferință;
Bucură-te, nădejdea noastră cea tare;
Bucură-te, întărirea credincioșilor;
Bucură-te, liman lin și neînviforat;
Bucură-te, pildă bunei cucernicii;
Bucură-te, lumânarea celor nepricepuți;
Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți;
Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 2-lea:

Mircea Geoană despre răspunsul NATO și al României la faptul că „Rusia alege civilii ca victime”: „Răspundem cu voința proprie și un destin comun”
Recomandări
Mircea Geoană despre răspunsul NATO și al României la faptul că „Rusia alege civilii ca victime”: „Răspundem cu voința proprie și un destin comun”

Așa Împăratul tuturor răsplătește biruințele. Așa mâna proniei cea ne văzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dînsa rânduite spre mântuire. Pentru această să ne depărtăm de nelegiuiri; până când vom petrece în păcate ? Doamne, întărește inimile noastre că să-Ți cântăm în fapte bune cântărea cea îngerească : Aliluia !
Icosul al 2-lea:
Preacinstită fecioară, către ține am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pamantestile ispite; fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intră înăuntrul casei mirelui cu candelă luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântărea această :
Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre;
Bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății;
Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu;
Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici;
Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor;
Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților;
Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor;
Bucură-te, învingătoarea dușmanilor;
Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor;
Bucură-te, mare folositoare a sufletelor;
Bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor;
Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

CAZUL DIN DROBETA. Preotul s-a opus ca fiul să participe la consilierea psihologică de la școală, băiatul de 13 ani s-a sinucis și vina a fost aruncată pe „despărțirea de prietenă”. Ce a urmat
Recomandări
CAZUL DIN DROBETA. Preotul s-a opus ca fiul să participe la consilierea psihologică de la școală, băiatul de 13 ani s-a sinucis și vina a fost aruncată pe „despărțirea de prietenă”. Ce a urmat

Condacul al 3-lea:

Spre ține pururea nădăjduind, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țară această, alinand și prefăcând mania cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni; dar și acum îngrozindu-ne marile nenorociri, la ține năzuim cu lacrimi, să ne ajuți, că să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu : Aliluia !
Icosul al 3-lea:
Epivata, văzând laudă pământului ei, răsărind dintru ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat, preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie; iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobîndi moaștele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea:
Bucură-te, luminatoarea Moldovei;
Bucură-te, sprijinitoarea Epivatei;
Bucură-te, învățătoarea părinților tăi;
Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pămîntești;
Bucură-te, adunatoarea cereștilor daruri;
Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe;
Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei;
Bucură-te, indreptatoarea mindriei;
Bucură-te, cinstitoarea fecioriei;
Bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor;
Bucură-te, osanditoarea dușmanilor;
Bucură-te, miluitoarea săracilor;
Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 4-lea:

Preacurată Fecioara Marie, Maică lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednicii pe care prin mijlocitoarea noastră sfânta ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne da nouă pace și mare milă de la Fiul tău, Căruia Îi cântăm neîncetat : Aliluia !
Icosul al 4-lea :
Celei după vrednicie și cu credință următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru bună cucernicie a primit darul vindecărilor și plata cerească, prin glasul Mântuitorului zicând : slugă bună și credincioasă, intră întru bucuria Domnului tău, îi aducem cântărea această :
Bucură-te, sămânța neratacita;
Bucură-te, trup neobosit;
Bucură-te, hrană duhovnicească;
Bucură-te, aur lămurit;
Bucură-te, foc arzător plevilor;
Bucură-te, pământ de îndestulare;
Bucură-te, rodul pocăinței;
Bucură-te, alinarea relelor cugetări;
Bucură-te, risipitoare de furtuni;
Bucură-te, aducătoare de mâna;
Bucură-te, dătătoare de mangaieri;
Bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul;
Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 5-lea:

Obosiți de trudă gândurilor lumești ne-am deșteptat acum noi, ticăloșii, lacrimand, că nu avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând nici un lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere că smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfânta Paraschevo, și strigăm : miluiește-ne, că dimpreună cu ține să cântăm lui Dumnezeu cântărea de mântuire : Aliluia !
Icosul al 5-lea:
Cine nu te va ferici pe ține, cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdalnicia trupului și a dobîndi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cerestii măriri ? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amigitoare, și l-ai rușinat ? Pentru această primește următoarea cântare :
Bucură-te, turnul biruinței;
Bucură-te, ușa mântuirii;
Bucură-te, pavăză credinței;
Bucură-te, locașul statorniciei;
Bucură-te, chipul bunătăților;
Bucură-te, apărarea cinstitei cruci;
Bucură-te, închinătoarea ei vrednică;
Bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbanditoare;
Bucură-te, că printr-însă te-ai făcut lui Hristos următoare;
Bucură-te, a biruinței frumoasă stalpare;
Bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului;
Bucură-te, moștenitoarea cerestii mangaieri;
Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 6-lea:

Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom laudă mărirea faptelor tale, noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credință nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări; dar, mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajută și a mijloci către Dumnezeu să primească cântărea: Aliluia!
Icosul al 6-lea:
Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici un ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătău acum se lupta cu noi; vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decît milă lui Dumnezeu și al tau ajutor sfânt. Pentru această ne rugăm ție, grăbește a ne ascultă, vindecandu-ne, că să cântăm ție:
Bucură-te, leacul durerii;
Bucură-te, mâna vindecării;
Bucură-te, casă ocrotirii;
Bucură-te, rază mângâierii;
Bucură-te, cortul indestularii;
Bucură-te, rouă fierbintelii; Bucură-te, mântuirea de boli;
Bucură-te, scăparea celor înspăimântați;
Bucură-te, izgonitoare de pagube;
Bucură-te, privighetoare neadormită;
Bucură-te, stea luminatoare;
Bucură-te, scară izbăvitoare;
Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 7-lea:

Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de durere, zice preacuvioasă, rugându-se neîncetat, că nu au reazem, nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, și pentru că ne-am mantuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocaindu-ne și cântând: Aliluia!
Icosul al 7-lea:
Nelegiuirile noastre, mulțimea strambatatilor pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osandesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne impileze; tu însă, o, preabună maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul, să prefaci soarta osandirii noastre în bunătăți, scoțînd din inimile vrăjmașilor noștri toată uraciunea și te vom preamări cu laude că acestea :
Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți;
Bucură-te, folositoarea celor asupriți;
Bucură-te, indreptatoarea judecătorilor răi;
Bucură-te, doveditoarea celor clevetiti;
Bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți;
Bucură-te, contenire a patimilor;
Bucură-te, nesprijinitoarea celor ce cauți numai folosul lor;
Bucură-te, neizbandire a mijlocitorilor celor vicleni;
Bucură-te, domolire a celor puternici;
Bucură-te, înlesnire a slabanogilor;
Bucură-te, starpitoare a răutăților;
Bucură-te, izvorâtoare a milostivirii;
Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 8-lea:

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm; saltă sufletele noastre că nu-și vor rade de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăși Dumnezeul nostru până în sfârșit, pentru rugăciunile tale, preacuvioasă, ci trimițând milă Lui asupra poporului, precum este obișnuit, și noi, nevrednicii, ne vom împărtăși cu el de ale Sale bunătăți, cu care dimpreună vom cîntă lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 8-lea :
La toți vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire : mărire laudei tale, mărire îndelung-răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pildă Iubitorului de oameni; pentru acestea grăim către ține:
Bucură-te, mireasă duhovnicească;
Bucură-te, cununa adevărului;
Bucură-te, toiagul biruinței;
Bucură-te, mărirea monahilor;
Bucură-te, povatuitoare a obștii;
Bucură-te, cinstitoare a cuvioaselor;
Bucură-te, păzitoare a sihastrilor;
Bucură-te, pomenitoare a veacurilor;
Bucură-te, propovăduitoare a dreptei credințe;
Bucură-te, surpatoare a eresurilor;
Bucură-te, dobândirea slavei dumnezeieșți;
Bucură-te, următoarea Cuvântului ceresc;
Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 9-lea:

Pe sfânta folositoare celor ce sunt întru nevoi, toți cu bucurie să o lăudăm, pe cinstită Parascheva, că această viață nestricăcioasa a luat în veci; pentru această mărire a aflat, și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!
Icosul al 9-lea:
Rău-cugetătorii prin ține mustrați fiind, se înspăimântă văzând slavă lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în ține luminand , văzând taină cea necuprinsa a chipului măririi, asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări; pentru această ei s-au rușinat pocaindu-se și noi ne-am veselit, cântându-ți ție :
Bucură-te, izbavitoarea noastră;
Bucură-te, povatuitoare;
Bucură-te, îndreptătoare;
Bucură-te, izgonitoare de rele;
Bucură-te, aducătoare de bun miros;
Bucură-te, otravitoarea jivinelor;
Bucură-te, starpitoarea insectelor;
Bucură-te, feritoarea de năluciri;
Bucură-te, risipitoarea de grindină;
Bucură-te, aducătoarea de ploi mănoase;
Bucură-te, imbelsugatoarea de roade bune;
Bucură-te, veselitoarea plugarilor;
Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 10-lea:

Niciodată nu vom înceta a veșți minunile tale, preacuvioasă, că de n-ai fi stat tu, rugându-te pentru țară această pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi ușurat de bolile care au venit asupra noastră, pentru păcatele noastre cele multe? Deci dimpreună cu ține cântăm lui Dumnezeu : Aliluia !
Icosul al 10-lea:
Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai făcut, fagaduindu-te a îmbrățișa viață monahicească; pentru această și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumeșți, haina cea scumpă cu a cersetorului, venind de la biserica, ai schimbat-o, părăsindu-ti părinții care te certau cu mustrări de la asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele preaînalte, de la toți auzi:
Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei;
Bucură-te, crin rasadit în grădina cea de sus;
Bucură-te, patul nevinovăției;
Bucură-te, scaunul domniilor;
Bucură-te, sceptrul celor ce conduc;
Bucură-te, ocrotitoare neobosită;
Bucură-te, apărătoare neinfruntata;
Bucură-te, prigonitoare a celor ce ne ispitesc;
Bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc;
Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc;
Bucură-te, luminatoare a celor ce ne mângâie;
Bucură-te, împreună-lucrătoare cu cei ce ne hrănesc;
Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 11-lea:

Suntem plini de păcate, îndurate Doamne, și greu se lupta sufletele noastre gândind la judecată, căci ce vom face noi păcătoșii, napadindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit ? Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare; nu trece cu vederea rugăciunile noastre și pocăînță, care în tot ceasul după păcate ne-a cuprins și primește că inchezasuitoare a bunei noastre voințe și a temerii de Ține, rugăciunea această, pe lângă care Ți-aducem mijlocitoare și pe maică noastră Parascheva, cântând cu dansa dimpreună : Aliluia !
Icosul al 11-lea:
Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea umilindu-se. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde ? Către ține însă năzuim, preacuvioasă maică, și nu vom fi rușinați, nedepartandu-te de noi că de păcătosul acela care lângă ține a fost înmormântat fără a i se cunoaște nevrednicia să și pentru care ai cerut prin vedenie să i se mute trupul cel stricat de lângă moaștele tale. Deci ne rugăm primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre pentru că îți cântăm:
Bucură-te, smerenie înalta;
Bucură-te, fecioara neîntinată;
Bucură-te, comoară nedesertata;
Bucură-te, maică prealaudata;
Bucură-te, mântuirea cea smerită;
Bucură-te, laudă celor cinstiți;
Bucură-te, mângâierea celor nenorociți;
Bucură-te, povatuitoarea celor rătăciți;
Bucură-te, bună mea sfatuitoare;
Bucură-te, preablanda îndreptătoare;
Bucură-te, sufletească veselitoare;
Bucură-te, grabnică ajutătoare;
Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 12-lea:

Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te, cu noi petrecând, că un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia; că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat; în care scârbe și nu ne-ai bucurat; de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvîntul Mântuitorului din Evanghelia Să ! Pentru această cu smerenie dobandind dreapta cea preaînaltă la scaunul măririi, îți cântăm ție : bucură-te ! și lui Dumnezeu laudă cea cerească : Aliluia !
Icosul al 12-lea:
Izbiveste-ne pe noi, maică, de toati boală, de ciumă, de holeră și de vraimasi; izbăvește-ne pe noi, maică, de lăcuste, de gîndaci și de toată răutatea; izbiveste-ne pe noi, maici, de foc, de grindină și de fulger; izbiveste-ne pe noi, maică, de chinul cel de veci și de ceasul osindirii și ne învrednicește a dobîndi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecatiF, prin mîntuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace pini la risuflarea cea mai de pe urmi, că să-ți eintam:
Bucură-te, alăută duhovnicească;
Bucură-te, trâmbița apostoleasca;
Bucură-te, făclie luminoasă;
Bucură-te, rază cerească;
Bucură-te, nădejdea oamenilor;
Bucură-te, izgonirea demonilor;
Bucură-te, tamaduirea rănilor;
Bucură-te, feritoarea de răutăți;
Bucură-te, aducătoarea de bunătăți;
Bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei;
Bucură-te, izbavitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori;
Bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos;
Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul al 13-lea:

(acest condac se zice de trei ori)
Condacul Sfintei Parascheva
Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște, Cuvioasă Maică Paraschevo, propovăduind cu mărire și cântări toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobîndit; bine primită fă rugăciunea noastră, sfânta, și grăbește totdeauna a ne ajută că să cântăm cu bucurie isprăvile tale și slavă lui Dumnezeu: Aliluia!
Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfantele tale moaște, Cuvioasă Maică Paraschevo, propovăduind cu mărire și cântări toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobîndit; bine primită fă rugăciunea noastră, sfânta, și grăbește totdeauna a ne ajută că să cântăm cu bucurie isprăvile tale și slavă lui Dumnezeu : Aliluia !
Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfantele tale moaște, Cuvioasă Maică Paraschevo, propovăduind cu mărire și cântări toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire am dobîndit; bine primită fă rugăciunea noastră, sfânta, și grăbește totdeauna a ne ajută că să cântăm cu bucurie isprăvile tale și slavă lui Dumnezeu : Aliluia !
Apoi se zice iarăși Icosul întâi
Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel fecioresc din pamintestile locașuri, de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale; căci femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin bună înțelepciune; pentru această-ți cântăm :
Bucură-te, înțeleaptă fecioara;
Bucură-te, porumbița cuvântătoare;
Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc;
Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul;
Bucură-te, mângâierea oamenilor;
Bucură-te, alinarea de suferință;
Bucură-te, nădejdea noastră cea tare;
Bucură-te, întărirea credincioșilor;
Bucură-te, liman lin și neinviforat;
Bucură-te, pildă bunei cucernicii;
Bucură-te, lumînarea celor nepricepuți;
Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți;
Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare!
și Condacul întâi
Preacuvioasei noastre maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru, și să-i cântăm : Bucură-te, Paraschevo, mult folositoare.

Sursă: crestinortodox.ro

Rugăciune către Sfânta Parascheva

„Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv. Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău în veci. Amin”.

Sfânta Parascheva – Tradiții și obiceiuri

  • De Sfânta Parascheva, tradiția populară interzice femeilor să facă treburi în gospodărie și să calce ori coase.
  • Se spune că dacă nu vor ține cont de asta, femeile se vor confrunta cu dureri de cap și de ochi.
  • De Sfânta Cuvioasă Parascheva, femeile însărcinate trebuie să împartă mâncare cu copiii săraci.
  • Potrivit tradiției, Sfânta Parascheva va ocroti viitoarele mămici, iar nașterea va fi mai ușoară și fără dureri.
  • Femeile nu au voie să toarcă și să coasă, iar în cazul în care o vor face o să le iasă negi pe mâini.
  • Nici bărbații nu au voie să muncească în această zi. În cazul în care muncesc, casa le va fi lovită de trăsnet și peste ea o să cadă grindină.
  • De Sf. Parascheva o tradiție veche spune că printre bucatele de pomană este bine să se împartă și vin nou și must, dar și pâine ori lipie și nuci.
  • De Sf. Parascheva se fac și previziuni ale vremii, în funcție de cum este vremea în ziua în care este prăznuită Cuvioasa, dar se ține cont și de somnul oilor. În cazul în care oile dorm strânse și înghesuite laolaltă, ciobanii spun că iarna va fi una grea, lungă și friguroasă. Dacă oile dorm răsfirate, atunci iarna va fi blândă. Croitorii veșmintelor Sfintei Parascheva obișnuiesc să țină post înainte de a începe să lucreze veșmântul în atelierele Arhiepiscopiei.

Moaștele Sfintei Parascheva

Moaștele Cuvioasei Parascheva se află la Iași de mai bine de 370 de ani. Acestea au fost aduse de domnitorul Vasile Lupu, iar la început au fost așezate în Biserica Trei Ierarhi. În anul 1888, după slujba de vecernie, în urma unui incendiu, lăcașul a fost mistuit, dar nu și moaștele. Atunci a fost momentul când moaștele Sf. Parascheva au fost mutate în Catedrala Mitropolitană.

Despre moaștele Sf. Parascheva se spune că au puteri miraculoase, deoarece Cuvioasa a fost cunoscută ca fiind protectoarea celor care se confruntă cu probleme grave, dar și a oamenilor care nu-și găsesc liniștea sufletească.

Cuvioasa Parascheva a fost denumită în Moldova și “Vinerea Mare”, un simbol al unității Ortodoxiei de pretutindeni, care arată viața de după moarte a Cuvioasei ca sfințenia ce ridică din neamul său pe omul care s-a asemănat cu Dumnezeu, făcându-l lumină de iubire și apropiere față de toți cei care mărturisesc întru aceeași credință.

În fiecare an, pe 14 octombrie, de Sfânta Parascheva, credincioșii participă la unul dintre cele mai mari pelerinaje din țară și merg să se închine la moaștele Cuvioasei

Urmărește-ne pe Google News
Un român aflat în Cipru, șocat de telefonul primit: „O doamnă venită din România mi-a spus: «În camera de hotel te așteaptă ceva»…”
GSP.RO
Un român aflat în Cipru, șocat de telefonul primit: „O doamnă venită din România mi-a spus: «În camera de hotel te așteaptă ceva»…”
Bomba zilei despre Traian Băsescu! Idila pe care a avut-o fostul preşedinte, abia acum a recunoscut femeia: 'Puteam fi Prima Doamnă...
Playtech.ro
Bomba zilei despre Traian Băsescu! Idila pe care a avut-o fostul preşedinte, abia acum a recunoscut femeia: 'Puteam fi Prima Doamnă...
O recunoști? E o mare actriță a României. Dureros ce se întâmplă cu ea la 86 de ani
Viva.ro
O recunoști? E o mare actriță a României. Dureros ce se întâmplă cu ea la 86 de ani
Ieftinire masivă a carburanţilor azi. Cât costă benzina şi motorina pe 30 noiembrie 2022 la staţiile din ţară
Observatornews.ro
Ieftinire masivă a carburanţilor azi. Cât costă benzina şi motorina pe 30 noiembrie 2022 la staţiile din ţară
Femeie din Vaslui, bătută, dezbrăcată și umilită grav de o vecină. Agresoarea și nora ei au vrut să-i dea o lecție. Ce lucru oribil au încercat să-i facă și de la ce a pornit totul. VIDEO
Știrileprotv.ro
Femeie din Vaslui, bătută, dezbrăcată și umilită grav de o vecină. Agresoarea și nora ei au vrut să-i dea o lecție. Ce lucru oribil au încercat să-i facă și de la ce a pornit totul. VIDEO
Cele trei zodii pentru care luna decembrie începe perfect. Vor fi în al nouălea cer
FANATIK.RO
Cele trei zodii pentru care luna decembrie începe perfect. Vor fi în al nouălea cer
Ucraineanul devenit inamicul nr. 1! Ce a făcut cu 3 rusoaice aflate în grija sa în Ucraina: "S-a ocupat personal"
Orangesport.ro
Ucraineanul devenit inamicul nr. 1! Ce a făcut cu 3 rusoaice aflate în grija sa în Ucraina: "S-a ocupat personal"
Horoscop 30 noiembrie 2022. Taurii au parte de o zi bună pentru a se apropia de prieteni cu căldură, de a topi gheața din aceste relații
HOROSCOP
Horoscop 30 noiembrie 2022. Taurii au parte de o zi bună pentru a se apropia de prieteni cu căldură, de a topi gheața din aceste relații
Povestea unui ofițer care s-a întors pe mare la doar două luni după operația care l-a salvat de cancer
PUBLICITATE
Povestea unui ofițer care s-a întors pe mare la doar două luni după operația care l-a salvat de cancer