Pe baza programei pentru Biologie și Anatomie vor fi întocmite subiectele la aceste materii în cadrul examenului de bacalaureat 2021.

Programa Biologie și Anatomie Bac 2021

Potrivit Ministerului Educației, programa de examen pentru biologie și anatomie este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal.

Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat 2021 evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă de biologie și anatomie, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor.

Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Ele vor fi elaborate pe baza competenţelor prezentate în programă şi nu pe baza conţinuturilor comune ale manualelor şcolare.

 • Află programul complet al celor două sesiuni de bacalaureat 2021 – Calendar Bac 2021

Competențe de evaluat – varianta I

Programa Bac 2021 - Biologie si Anatomie
Programa Bac 2021 – Biologie și anatomie
 • Ierarhizarea unităţilor sistematice ale lumii vii, evidenţiind evoluţia de la simplu la complex.
 • Recunoaşterea, definirea, dovedirea înţelegerii unor termeni, concepte, legi şi principii specifice ştiinţelor biologice.
 • Descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale celulelor, ţesuturilor, organelor, sistemelor de organe la plante, animale şi om, utilizând limbajul ştiinţific adecvat; descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic.
 • Caracterizarea unor taxoni, structuri, funcţii ale organismelor, a unor fenomene, procese biologice, a unor boli care afectează organe, sisteme de organe etc.
 • Explicarea unor procese şi fenomene biologice şi a interrelaţiilor dintre ele; explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic, utilizând terminologia ştiinţifică adecvată.
 • Explicarea unor adaptări structurale şi funcţionale ale organismelor la variaţiile de mediu, pe baza conceptelor biologice fundamentale.
 • Compararea modurilor de realizare a funcţiilor fundamentale ale organismelor (asemănări, deosebiri), evidenţiind unitatea şi diversitatea lumii vii, evoluţia lumii vii etc.
 • Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismelor, ale materialului genetic; aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra eredităţii, a funcţiilor organismelor.
 • Reprezentarea schematică a unor structuri, a mecanismelor unor procese biologice etc.
 • Aplicarea cunoştinţelor de biologie în:
  • realizarea, interpretarea unor rezultate, scheme etc.;
  • elaborarea unui text coerent după un algoritm dat, utilizând termeni specifici;
  • rezolvarea unor probleme, situații-problemă date etc.;
  • alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor, imaginarea unor situaţii-problemă şi rezolvarea lor;
  • proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare, verificare, certificare etc. a unor date, afirmaţii, procese, legi biologice etc.;
  • explicarea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman;
  • prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman;
  • prevenirea unor boli care afectează organe, sisteme de organe;
  • explicarea consecințelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului.
 • Argumentarea propriilor observaţii, investigaţii, concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie; unitatea organism-mediu; unitate-diversitate; evoluţia de la simplu la
  complex.

Competențe de evaluat – varianta II

Programa Biologie și Anatomie Bac 2021 - Teme de studiu pentru bacalaureat
 • Recunoaşterea, definirea, dovedirea înţelegerii unor termeni, concepte, legi şi principii specifice ştiinţelor biologice.
 • Identificarea principalelor componente structurale ale sistemelor de organe la om, precum şi a funcţiilor acestora.
 • Descrierea particularităţilor funcţionale ale sistemelor de organe la om; stabilirea corelaţiei structură – funcţie; descrierea principalelor caracteristici structurale ale materialului genetic.
 • Descrierea particularităţilor biotopului şi ale biocenozei.
 • Caracterizarea unor fenomene, procese biologice, a unor boli care afectează organe, sisteme de organe etc.
 • Compararea funcţiilor fundamentale şi evidenţierea interdependenţei lor pentru menţinerea integralităţii organismului uman.
 • Explicarea structurii şi funcţiilor materialului genetic, utilizând terminologia ştiinţifică adecvată.
 • Explicarea unor adaptări funcţionale ale organismului uman la variaţiile mediului (stimuli interni, stimuli externi).
 • Identificarea şi interpretarea variaţiilor cantitative şi calitative ale unor funcţii fundamentale ale organismului uman, ale materialului genetic; aprecierea şi interpretarea unor efecte ale variaţiilor condiţiilor de mediu asupra funcţiilor organismului uman.
 • Identificarea şi interpretarea unor relaţii interspecifice în ecosistemele antropizate.
 • Reprezentarea schematică a unor structuri, a mecanismelor unor procese biologice etc.
 • Aplicarea cunoştinţelor de biologie în:
  • realizarea, interpretarea unor rezultate, scheme etc.;
  • elaborarea unui text coerent după un algoritm dat, utilizând termeni specifici;
  • rezolvarea unor probleme, situaţii-problemă date etc.;
  • alcătuirea unor probleme şi rezolvarea lor, imaginarea unor situaţii – problemă şi rezolvarea lor;
  • proiectarea etapelor unor activităţi experimentale cu scop de investigare, verificare,
   certificare etc. a unor date, afirmaţii, procese, legi biologice etc.;
  • recunoașterea, prevenirea unor boli care afectează organe, sisteme de organe;
  • explicarea, prevenirea efectelor factorilor cu potenţial mutagen asupra organismului uman, explicarea consecințelor propriului comportament asupra sănătăţii organismului, a impactului antropic asupra ecosistemelor naturale.
 • Argumentarea propriilor observaţii, investigaţii, concluzii pe baza conceptelor biologice fundamentale: unitatea structură-funcţie; unitatea organism-mediu; unitate-diversitate; evoluţia de la simplu la complex.

Programa Biologie vegetală și animală Bac 2021

Programa Biologie Bac 2021
Programa Biologie Bac 2021
Programa Biologie Bac 2021
Programa Biologie Bac 2021
Programa Biologie Bac 2021
Programa Biologie Bac 2021

Programa Biologie și Anatomie Bac 2021 – domenii de conținut Clasa a IX-a

 • Diversitatea lumii
  • Noțiuni introductive: taxoni (regn, încrengătură, clasă, ordin, familie, gen, specie) nomenclatură binară, procariot, eucariot;
  • VIRUSURI: caractere generale, clasificare: adenovirusuri, ribovirusuri, exemple la om;
  • REGNURI: clasificare, caracterizare generală: la fiecare grup se prezintă caractere de regn, încrengătură, clasă, legate de mediul şi modul de viaţă, morfologie, tipul de locomoţie, de nutriţie, de respiraţie, de reproducere (fără cicluri evolutive), importanţă şi exemple reprezentative;
  • Monera: – Bacterii: eubacterii;
  • Protiste: – Sporozoare;
   • Alge unicelulare, euglene;
  • Fungi:- Ascomicete;
   • Bazidiomicete;
  • Plante: – Alge pluricelulare;
   • Briofite: briate;
   • Pteridofite: filicate;
    • Gimnosperme: conifere;
    • Angiosperme: dicotiledonate, monocotiledonate;
  • Animale: – Celenterate: hidrozoare, scifozoare;
   • Platelminţi (trematode, cestode), nematelminţi (nematode), anelide (oligochete, hirudinee);
   • Moluşte: lamelibranhiate, gasteropode, cefalopode;
   • Artropode: arahnide, crustacei, insecte;
   • Cordate: – Vertebrate: peşti osoşi, amfibieni (anure, urodele), reptile, păsări, mamifere placentare.
 • CELULA – Unitatea structurală și funcțională a vieții
 • Structura, ultrastructura și rolul componentelor celulei (enunţarea funcţiei fără descrierea mecanismelor):
  • procariote: structură;
  • eucariote:
   • învelişul celulei:
    • membrană celulară (model mozaic fluid);
    • perete celular;
   • citoplasmă:
    • fundamentală;
    • structurată – organite celulare: reticul endoplasmatic, ribozomi, mitocondrii, aparat Golgi, lizozomi, centrozom, plastide, vacuole;
   • nucleu – membrană nucleară, nucleoli, carioplasmă-cromatină (acizii nucleici – tipuri şi rol).
 • DIVIZIUNE CELULARĂ: – importanţă, clasificare:
  • ciclul celular;
  • indirectă (cariochinetică);
  • cromozomi şi fus de diviziune – alcătuire şi rol;
  • mitoză ( faze, importanţă);
  • meioză (etape, faze, importanţă).
 • Ereditatea și variabilitatea lumii
  • Concepte: ereditate, variabilitate.
 • Mecanismele transmiterii caracterelor ereditare
  • Legile mendeliene ale eredităţii:
  • legea purităţii gameţilor;
  • legea segregării independente a perechilor de caractere;
  • abateri de la segregarea mendeliană: codominanţa.
 • Recombinare genetică prin schimb reciproc de gene
 • Influența mediului asupra eredității (mutaţii, clasificare, factori mutageni);
 • Genetica umană: boli ereditare – clasificare şi exemple.

Programa Biologie și Anatomie Bac 2021 – domenii de conținut clasa a X-a

 • Ţesuturi vegetale și animale: clasificare, structură, rol.
  • Țesuturi vegetale
   • Embrionare primare – apicale, intercalare;
   • Definitive: de apărare – epidermă; fundamentale – asimilatoare, de depozitare; conducătoare, secretoare.
  • Țesuturi animale
   • epiteliale: de acoperire, secretoare – tipuri de glande; senzoriale;
   • conjunctive: moi, semidure, dure (osos compact, osos spongios); sângele;
   • muscular: striat, neted;
   • nervos: neuronul, celula glială.
 • Structura și funcțiile fundamentale ale organismelor vii
 • Funcții de nutriție
  • Nutriția Autotrofă
   • fotosinteza: ecuaţie chimică, etape (fără mecanismul intim al fotosintezei), evidenţiere (după CO2 absorbit, după substanţă organică produsă, după O2 produs), importanţă; rolul pigmenţilor asimilatori (clorofila a şi clorofila b).
  • Nutriția Heterotrofă
   • heterotrofia la fungi: saprofită, parazită, exemple, importanţă;
   • heterotrofia la plante: parazită;
   • nutriţia simbiontă (licheni);
   • digestia la animale: tipuri de digestie (intracelulară, extracelulară);
   • sistem digestiv la mamifere: tub digestiv (componente – localizare, morfologie, fără structura peretelui) şi glande anexe (glande salivare, ficat, pancreas exocrin) – localizare, rolul lor în digestia chimică a alimentelor;
   • boli ale sistemului digestiv la om (gastrită, ulcer gastroduodenal, toxiinfecţii alimentare, hepatită virală acută) – manifestări, cauze şi prevenire.
 • Respirația
  • aerobă: ecuaţie chimică, localizare (fără mecanismul respiraţiei celulare);
  • respiraţia anaerobă: ecuaţie chimică, localizare, exemple; fermentaţii (exemple de fermentaţie – alcoolică, lactică, acetică, importanţă);
  • respiraţia la plante: evidenţiere (după consumul de substanţă organică, după consumul de O2 şi după CO2 produs);
  • respiraţia la animale:
   • sistem respirator la mamifere: căi respiratorii, plămâni – localizare, structură, mecanismul ventilaţiei pulmonare – inspiraţie, expiraţie;
   • boli ale sistemului respirator la om (bronşită, laringită, astm bronşic, pneumonie, TBC) – manifestări, cauze şi prevenire.
 • Circulația
  • Circulaţia la plante:
   • absorbţia apei şi a sărurilor minerale: localizare, mecanismele absorbţiei;
   • circulaţia sevelor: forţe care contribuie la circulaţia sevelor.
  • Circulaţia la animale:
   • mediul intern la mamifere (sângele – compoziţie, rol);
   • sistem circulator la mamifere: inimă (localizare, structura macroscopică, rol), vase de sânge (artere, vene, capilare, rol); boli ale sistemului circulator la om (varice, ateroscleroză, hipertensiune arterială, infarct miocardic, accident vascular cerebral) – manifestări, cauze şi prevenire.
 • EXCREŢIA
  • Excreţia la plante:
   • transpiraţia – prezentare generală, localizare;
  • Excreţia la animale: sistem excretor la mamifere: căi urinare şi rinichi (localizare, structură şi rol – fără mecanismul
   formării urinei);
   • boli ale sistemului excretor la om (litiază urinară, insuficienţă renală cronică) – manifestări, cauze şi prevenire.
 • Funcții de relație
  • Sensibilitatea
  • Sensibilitatea şi mişcarea la plante
  • Sensibilitatea la animale:
   • organe de simţ la mamifere (ochiul, urechea, nasul, limba, pielea) – structură şi rol;
   • deficienţe senzoriale la om: (miopie, hipermetropie, strabism, astigmatism, surditate) – manifestări, cauze şi remedii;
   • sistem nervos la mamifere – SNC (măduva spinării, encefal -localizare, componente, rol);
   • boli ale SNC la om (boala Parkinson, paralizie, epilepsie, scleroză în plăci) – manifestări, cauze, prevenire şi factori de risc (consum de droguri, alcool, cafea, tutun).
 • Locomoția la animale
 • Sistem locomotor la mamifere (scheletul şi musculatura membrelor).
 • FUNCŢIA DE REPRODUCERE
  • Reproducerea la plante
   • Reproducerea asexuată la plante: specializată şi vegetativă;
   • Reproducerea sexuată la angiosperme: floare – structură; fecundaţie; sămânţă – alcătuire; fruct – tipuri reprezentative de fructe.
  • Reproducerea la om
   • Sistemul reproducător femel şi sistemul reproducător mascul (localizare, structură şi rol);
   • Boli cu transmitere sexuală (sifilis, gonoree, candidoză, SIDA) – manifestări, cauze şi prevenire.

Programă Anatomie și Fiziologie Umană, Genetică și Ecologie Umană

Programa Anatomie Bac 2021
Programa Anatomie Bac 2021
Programa Anatomie Bac 2021
Programa Anatomie Bac 2021

Programa Biologie și Anatomie Bac 2021 – domenii de conținut Clasa a XI-a

 • Alcătuirea corpului uman
 • Funcțiile fundamentale ale organismului uman
  • Funcțiile de relație
   • Sistemul nervos
    • topografia organelor şi a sistemelor de organe – planuri şi raporturi anatomice;
    • clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic şi funcţional;
    • sistemul nervos somatic: funcţia reflexă – actul reflex, funcţia de conducere – clasificarea căilor de conducere și rolul acestora;
    • sistemul nervos vegetativ – clasificare, efecte ale stimulării simpaticului şi parasimpaticului;
    • noţiuni elementare de igienă şi de patologie: meningită, comă, hemoragii cerebrale.
   • Analizatorii
    • segmentele unui analizator;
    • fiziologia analizatorilor: vizual, auditiv, vestibular, cutanat;
    • noţiuni elementare de igienă şi patologie: herpes, cataractă, glaucom, conjunctivită, otită.
  • Glandele endocrine
   • topografie, hormoni – efecte definitorii: hipofiză, tiroidă, pancreas, suprarenale, gonade;
   • disfuncţii (nanism hipofizar, gigantism, acromegalie, diabet insipid, boala Basedow-Graves, mixedem, nanism tiroidian, guşă endemică, diabet zaharat).
  • Sistemul osos
   • scheletul – alcătuire, rol, creşterea în lungime şi în grosime a oaselor;
   • noţiuni elementare de igienă şi patologie: deformări, fracturi, entorse, luxaţii.
  • Sistemul muscular
   • muşchi scheletici: principalele grupe, tipuri de contracţii;
   • noţiuni elementare de igienă şi de patologie: oboseală musculară, întinderi şi rupturi musculare.
 • Funcțiile de nutriție
  • Digestia și absorbția
   • transformări fizico-chimice ale alimentelor în tubul digestiv;
   • absorbţia intestinală;
   • fiziologia intestinului gros;
   • noţiuni elementare de igienă şi patologie: carii dentare, stomatită, enterocolite, ciroză hepatică, litiază biliară, pancreatită.
 • Circulația
  • grupe sangvine, imunitate;
  • activitatea cardiacă, parametri funcţionali – frecvenţă cardiacă, debit cardiac, tensiune arterială, puls arterial;
  • circulaţia mare şi mică;
  • noţiuni elementare de igienă şi patologie: cardiopatie ischemică, hemoragii interne şi externe, leucemii, anemii.
 • Respirația
  • ventilaţia pulmonară, transportul gazelor, schimbul de gaze, volume şi capacităţi respiratorii;
  • noţiuni elementare de igienă şi patologie: gripă, fibroză pulmonară, emfizem.
 • Excreția
  • formarea şi eliminarea urinei;
  • noţiuni elementare de igienă şi de patologie: cistită, nefrită, glomerulonefrită.
 • Funcția de reproducere
  • sistemul reproducător: componente, fiziologie;
  • sănătatea reproducerii: planificare familială, concepţie şi contracepţie, sarcina şi naşterea;
  • noţiuni elementare de igienă şi de patologie: anexită, adenom de prostată

Programa Biologie și Anatomie Bac 2021 – domenii de conținut Clasa a XII-a

 • GENETICĂ
 • Genetică moleculară
  • ACIZII NUCLEICI – compoziţia chimică;
   • structura primară şi secundară a ADN;
   • tipuri de ARN, structură şi funcţii;
   • funcţia autocatalitică şi heterocatalitică.
  • Organizarea materialului genetic: virusuri, procariote şi eucariote.

Biologia este susţinută ca probă scrisă. Timpul alocat probei este de 3 ore.
Punctajul maxim este de 100 de puncte dintre care 10 puncte se acordă din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10. Nota minimă pentru promovarea probei este 5, echivalentul a 50 de puncte.

Ce materie intră la Bac 2021

Programa Română Bac 2021

Programa Matematică Bac 2021

Programa Istorie Bac 2021

Programă Geografie Bac 2021

Programă Fizică Bac 2021

Programă Chimie Bac 2021

Programă Informatică Bac 2021

Programă Economie Bac 2021

Programă Filosofie Bac 2021

Programă Psihologie Bac 2021

Programă Sociologie Bac 2021

Programă Logică Bac 2021

În plin scandal cu Anamaria, Reghecampf face o mutare ULUITOARE! Decizia care îi schimbă viitorul!
PARTENERI - GSP.RO
În plin scandal cu Anamaria, Reghecampf face o mutare ULUITOARE! Decizia care îi schimbă viitorul!
Anamaria Prodan, reacție HALUCINANTĂ după ce Reghe s-a dus cu altă femeie în Grecia: ”Să scăpăm de circ”
Playtech.ro
Anamaria Prodan, reacție HALUCINANTĂ după ce Reghe s-a dus cu altă femeie în Grecia: ”Să scăpăm de circ”
ANIMAȚIE GRAFICĂ: Cum s-a produs accidentul cu 7 morți din Bacău. Altar de flori după tragedie: "Tremur toată, nu mai sunt bună de nimic"
Observatornews.ro
ANIMAȚIE GRAFICĂ: Cum s-a produs accidentul cu 7 morți din Bacău. Altar de flori după tragedie: "Tremur toată, nu mai sunt bună de nimic"
Horoscop 27 iulie 2021. Săgetătorii au parte de o nouă etapă de reconfigurare a relațiilor de familie
HOROSCOP
Horoscop 27 iulie 2021. Săgetătorii au parte de o nouă etapă de reconfigurare a relațiilor de familie
Un bucureștean cu HIV eliberat din închisoare, cu grade de colonel tatuate pe umeri, a mușcat un polițist: ”Astea sunt grade?”. ”Am mâncat 10 ca voi în pușcărie!”
Știrileprotv.ro
Un bucureștean cu HIV eliberat din închisoare, cu grade de colonel tatuate pe umeri, a mușcat un polițist: ”Astea sunt grade?”. ”Am mâncat 10 ca voi în pușcărie!”
Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic
Telekomsport
Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic
(Publicitate) Casa del Santos – Cel mai bun loc, pentru cele mai bune zile
PUBLICITATE
(Publicitate) Casa del Santos – Cel mai bun loc, pentru cele mai bune zile