Rezultatele la Bacalaureat 2019, înainte de contestații, au fost publicate astăzi. 67,2% dintre candidați au promovat examenul, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației.

Elevii care vor să depună contestații au la dispoziție doar patru ore, conform calendarului de desfășurare a examenului de Bacalaureat.

Contestații BAC 2019. Când se afișează notele

Afișarea primelor rezultate la BAC 2019, depunerea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale, vor avea loc, conform calendar BAC 2019 după cum urmează:

  • 8 Iulie 2019 – Afișarea rezultatelor, până la ora 12:00 și depunerea contestațiilor între ora 12:00 și 16:00;
  • 9-12 Iulie 2019 – Rezolvarea Contestațiilor;
  • 13 Iulie 2019 – Afișarea rezultatelor finale. 

Contestații BAC 2019. Cum se depun contestaţiile la Bacalaureat 2019

Conform metodologiei publicate de Ministerul Educației, contestațiile la probele scrise se depun și se înregistrează la centrul de examen, luni, între orele 12 și 16.

Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează.

Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia, se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din centrul de examen.

După centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările se secretizează. Secretizarea se face în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia de Bacalaureat judeţeană/a Municipiului Bucureşti. După aceasta, se aplică ştampila „Bacalaureat 2019 – C.Z.E”.

Contestații BAC 2019. Cum sunt analizate contestațiile

Comisiile judeţene sau cea a Municipiul Bucureşti ori cele regionale de contestaţii reevaluează lucrările primite şi acordă note lucrărilor contestate, conform baremelor de evaluare pentru probele scrise.

În cazul primei sesiuni a examenului de Bacalaureat 2019, evaluarea se face între 9 – 12 iulie.

Toate procedurile privind desfăşurarea activităţii în centrele zonale de evaluare sunt respectate şi în cazul comisiei judeţene de contestaţii.

După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial.

În cazul în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie.

Aceasta este formată din alţi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare.

Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.

Hotărârile comisiei judeţene sau a Municipiului Bucureşti ori ale comisiilor regionale de contestaţii se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de către membrii comisiei şi de preşedinte.

Lucrările scrise se restituie centrelor zonale de evaluare, împreună cu o copie de pe procesul-verbal. În cazul organizării centrelor regionale de contestaţii, documentele sunt predate delegaţilor comisiilor de Bacalaureat judeţene sau a Municipiului Bucureşti din judeţele arondate centrului respectiv de contestaţii.

O copie a procesului-verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestaţii este predată de comisia din centrul de evaluare, respectiv de comisia de Bacalaureat judeţeană delegatului fiecărui centru de examen care a înaintat cereri de reevaluare a lucrărilor scrise.

Borderourile de evaluare de la comisia de contestaţii şi procesul verbal se păstrează la sediul inspectoratului şcolar respectiv timp de doi ani.

Contestații BAC 2019. Cum se acordă notele la Bacalaureat

Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii.

Pentru lucrările care au primit iniţial la comisia din centrul zonal de evaluare alte note decât cele menţionate anterior, nota definitivă este cea acordată de comisia judeţeană de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte.

Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare.

Rezultate Bac 2019 după contestaţii

Nota definitivă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă. Comisiile de Bacalaureat din centrele de examen efectuează în catalogul electronic schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, media generală de Bacalaureat şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

Rezultatele la contestaţii vor fi afișate la avizierul centrului de examen, pe 13 iulie, conform calendarului.

Dacă se constată diferenţe mai mari de 1,50 puncte – în plus sau în minus – între nota iniţială şi nota obţinută la contestaţii sau, după caz, între nota obţinută în cadrul examenului de Bac şi nota obţinută la reevaluările decise de comisia judeţeană sau de Comisia Naţională de Bacalaureat, inspectoratele şcolare analizează situaţia, în termen de 5 de zile de la primirea rezultatelor la contestaţii, respectiv la reevaluare.

Pentru candidaţii proveniţi de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, comisia de examen întocmeşte extrase din catalog, care cuprind situaţia lor la examen şi le transmit liceelor respective, în vederea completării diplomelor de Bacalaureat.

În cazul nepromovării examenului de Bac 2019, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute, respectiv rezultatele la probele scrise, care au fost promovate cu cel puţin nota 5.

Elevul poate să vadă lucrarea contestată

Candidatul poate solicita comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti să îşi vadă lucrarea/lucrările numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii.

Această solicitare nu poate conduce la modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor. Cu excepţia candidatului, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei de Bacalaureat judeţene sau a Municipiului Bucureşti sau ai Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în scopul reevaluării acesteia/acestora.


Citește și: Rezultate BAC 2019

Cum se calculează media la BAC

Subiecte BAC 2019. Ce a picat la Bacalaureat 2019