UPDATE 20 ianuarie. Rezultatele la admiterea la Școala de Poliție Câmpina, sesiunea ianuarie 2020 au fost afișate astăzi.

Cea mai mică medie de admitere la Școala de Poliție Câmpina, sesiunea ianuarie 2020 a fost 71 de puncte, iar cea mai mare medie a fost 99 de puncte.

Candidații declarați admiși trebuie să se prezinte la sediul instituției pe 2 februarie, la ora 10:00.

 • Examenele au avut loc în perioada 10-19 ianuarie 2020;
 • Nu există o limită de vârstă, trebuie doar să fii apt medical și psihologic;
 • Nu este o limită de înălțime, trebuie doar să treci probele sportive.

Examenul are loc în luna ianuarie a fiecărui an, însă admiterea constă în mai multe etape pe care candidații trebuie să le parcurgă, mai devreme, pentru a putea susține în ianuarie probele de la sediul Școlii de Poliție.

Procesul este împărțit în activități care trebuiesc efectuate de candidați pe plan local, (la departamentul Resurse Umane al Inspectoratele de Poliție Județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în funcție de zona de reședința a candidaților), iar abia după parcurgerea acestor etape locale, candidații declarați apți pentru a merge mai departe vor putea susține probele examenului de admitere la sediul Școlii de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina.

Pregătirea pentru probele teoretice și fizice ale Examenului de Admitere începe însă cu mult înainte de a parcurge etapele pentru înscriere și recrutare, astfel încât candidații să aibă suficient timp pentru parcurge și învață materia necesară, cuprinsă în tematica oficială.

Conform informațiilor furnizate de Școala de Poliție de la Câmpina, după încheierea testării psihologice desfășurată la Inspectoratele Județene de Poliție din teritoriu, numărul total al candidaților rămași în cursă este de 4.060, dintr-un total de 765 locuri scoase la concurs (5,3 candidați/loc).

Înscrierile la Școala de Poliție Câmpina în ianuarie 2020

Înscrierea candidaților (declarați APT la Etapa I) și eliberarea legitimațiilor de concurs a avut loc la sediul Școlii de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Campina, în perioada 10 – 11 ianuarie 2020.

Candidații care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite (inclusiv declarați “apt” psihologic și medical în urma evaluărilor/examinărilor efectuate) se înscriu la sediul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, potrivit calendarului/graficului de admitere ce va fi publicat, prezentând documentele solicitate.

Recrutarea și selecția candidaţilor pentru admiterea în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina se realizează de către Serviciile de resurse umane din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), respectiv din cadrul inspectoratelor județene de poliţie (IPJ).

Candidații depun cererile de înscriere și completează dosarele de recrutare la sediile acestor instituții, în funcție de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate.

Solicitanții vor primi de la personalul cu atribuții de recrutare toate informațiile necesare cu privire la sesiunea de admitere ianuarie 2020.

Atenție, data limită pentru depunerea cererii de înscriere a fost 15 noiembrie 2019, pentru sesiunea ianuarie 2020.

Acte necesare pentru înscrierea la admitere la Școala de Poliție Câmpina, sesiunea ianuarie 2020

Pentru înscrierea candidaților Ministerului Afacerilor Interne (MAI) la sediul instituției de învățământ pentru care au optat sunt necesare următoarelor documente:

 • cartea de identitate sau pașaportul (în original);
 • diploma de bacalaureat;
 • foaia matricolă a studiilor liceale (în original).

Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de admitere conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere şi CV;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
f) cazierul judiciar;
g) o fotografie color 9×12 cm;
h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Criterii de admitere la Școala de Poliție Câmpina în ianuarie 2020

Candidaţii care optează pentru participarea la concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale de recrutare:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale și de până la 23 de ani împliniţi în cursul anului pentru candidaţii laAcademia Națională de Informaţii „Mihai Viteazul”;

m) inexistența tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/ în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, cu excepția candidaților la specialitatea pompieri;

n) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

De la condiţiile de înscriere nu se acordă derogări. 

Nu se pot înscrie la concursul de admitere:

–  tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;

–  adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;

–  cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer;

–  tinerii care au consumat sau au desfășurat operațiuni cu plante, substanțe sau amestecuri de substanțe stupefiante, psihotrope sau susceptibile de a avea efecte psihoactive, aflate sub control național ori prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.

Probele de admitere la
Școala de Poliție, sesiunea ianuarie 2020

 • 10-11 ianuarie 2020: Înscrierea candidaților și eliberarea legitimațiilor de concurs vor avea loc la sediul școlilor de poliție
 • 12-17 ianuarie 2020: se vor susține probele eliminatorii (contravizita medicală și evaluarea performanțelor fizice), conform graficelor stabilite de instituţiile de învăţământ.
 • 19 ianuarie 2020: Proba scrisă va consta într-un test grilă la limba română și o limbă străină (engleza sau franceza).

Etapa I de selecţie: Inscrierea la IPJ/DGPMB, evaluarea psihologică și examinarea medicală, realizată la unităţile care au recrutat candidaţii, si depunerea dosarelor. În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfășurării concursului:

a) Merg la IPJ/DGPMB si completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice; 
b) depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, documentele necesare potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne.
Modelele de documente de completat se gestionează la nivelul unităților de recrutare.

Etapa a II-a de selecţie – eliminatorie, realizată la sediul Școlii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina

a) Contravizita medicală a candidaților se realizează de către subcomisii medicale constituite dinspecialiști desemnați de Direcția Medicală a MAI, care examinează candidații, verifică înscrisurile fișei medicale tip MAI și finalizează examenul medical prin emiterea avizului medical cu mențiunea apt/ inapt, după caz. Rezultatul îndeplinirii criteriului privind existența semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, verificat după caz, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competențelor.
b) Proba de evaluare a performanței fizice se realizează conform probelor, baremelor şi precizărilor stabilite. Pentru participarea la proba de evaluare a performanței fizice, candidații se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.
* Probele eliminatorii se vor organiza și desfășura, la sediul Școlii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, pentru sesiunea ianuarie 2020, în perioada 12 – 17 ianuarie 2020.

Etapa a III-a de selecție: proba de verificare a cunoştinţelor, realizată la instituţiile de învăţământ.

Proba de verificare a cunoştinţelor se va desfășura la data de 19 ianuarie 2020, cu respectarea metodologiei de admitere în vigoare.

Aceasta va consta într-un test-grilă la disciplinele limba română şi limba străină (engleză sau franceză, potrivit opţiunii la înscriere).

Rezultate admitere Școala de Poliție Câmpina – ianuarie 2020

Rezultatele finale, după susținerea probei scrise, vor afișate pe 20-21 ianuarie.

Câte locuri sunt disponibile

Sunt 765 de locuri disponibile pentru admiterea la Școala de Poliție din Câmpina:

 • 700 sunt pentru agenți de poliție în structurile IGPR,
 • 20 sunt pentru Direcția Generală de Pașapoarte (DGP),
 • 2 locuri pentru Direcția Generală Anticorupție (DGA),
 • 2 la Centrul Național pentru Sistemul de Informații Schengen (CNSIS),
 • 3 pentru Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule (DRPCIV),
 • 25 locuri pentru Inspectoratul General de Imigrări (IGI),
 • un loc pentru Centrul de Psihosociologie (CPS),
 • un loc pentru Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale și
 • 11 locuri la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” (AIC).

* Din numărul total de locuri, 22 sunt pentru romi și 10 pentru alte minorități.

Admitere Școala de Poliție Câmpina ianuarie 2020 locuri disponibile

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate decătre instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni.

Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi selecţia candidaţilor, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea dosarului de recrutare, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat şi participarea la concursul de admitere.

Durata studiilor la Școala de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina este de un an, după care absolvenții depun Jurământul și sunt încadrați în sistem.

Citeşte şi:

O rezoluție pentru 2020: să nu mai stea la închisoare oamenii care fură salam de foame, iar plagiatorii dovediți de la Academia SRI să scape și să fie secretizați!

PressOne: Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul de Interne, acuzat de plagiat

Poliția va face verificări în cazul statuetei „Venus de Piatra Neamț”. Arheologii nu au anunțat descoperirea artefactului, deși erau obligați prin lege

Povestea incredibilă a voleibalistului care a crezut timp de 15 ani că e iubitul unui fotomodel. Lumea lui s-a năruit când a aflat adevărul
PARTENERI - GSP.RO
Povestea incredibilă a voleibalistului care a crezut timp de 15 ani că e iubitul unui fotomodel. Lumea lui s-a năruit când a aflat adevărul
Femeia care are cel mai ciudat prenume din România. Toată lumea rămâne mască după ce aude numele ei
Playtech.ro
Femeia care are cel mai ciudat prenume din România. Toată lumea rămâne mască după ce aude numele ei
Jandarmeria Cluj și-a cerut scuze după defilarea dezastruoasă de 1 Decembrie: "Astfel de momente sunt de neacceptat"
Observatornews.ro
Jandarmeria Cluj și-a cerut scuze după defilarea dezastruoasă de 1 Decembrie: "Astfel de momente sunt de neacceptat"
Horoscop 2 decembrie 2021. Peștii au motive de revoltă împotriva unor situații complicate pe care le trăiesc acum
HOROSCOP
Horoscop 2 decembrie 2021. Peștii au motive de revoltă împotriva unor situații complicate pe care le trăiesc acum
România trebuie să înceapă să renunțe la încălzirea pe lemne în următorii 2 ani
Știrileprotv.ro
România trebuie să înceapă să renunțe la încălzirea pe lemne în următorii 2 ani
Imagine cu puternic impact emoţional. Marea campioană, desfigurată de iubit. Plină de sânge, a anunţat că a fost strangulată şi dată cu capul de podea. Atacatorul a fost eliberat!
Telekomsport
Imagine cu puternic impact emoţional. Marea campioană, desfigurată de iubit. Plină de sânge, a anunţat că a fost strangulată şi dată cu capul de podea. Atacatorul a fost eliberat!
Imagination de la Foreo - masca de față pe care ți-o personalizezi... pe masa din bucătărie
PUBLICITATE
Imagination de la Foreo - masca de față pe care ți-o personalizezi... pe masa din bucătărie