Licitatii Pierderi Oferte serviciu Prestari servicii
Diverse Cumparari diverse Vanzari imobile Cumparari imobile
Inchirieri oferte Cumparari auto Ocultism Cabinete

Licitatii

  • ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE. 1. Denumirea, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail ale autoritatii contractante si ale biroului de la care se pot obtine, dupa caz, informatii suplimentare: Primaria Orasului Victoria, Strada Stadionului nr.14, Victoria, judetul Brasov, telefon 0268/241.525, fax 0268/241.501, email primaria.victoria@yahoo.com. 2. Hotararea privind stabilirea modalitatii de gestiune: HCL nr.10/23.02.2015 cu privire la aprobarea documentatiei de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare prin licitatie publica deschisa, pentru o perioada de 10 ani. 3. Aria teritoriala unde urmeaza a se presta /furniza serviciul /activitatea: UAT Orasul Victoria. 4.Serviciul /activitatea care urmeaza sa fie prestat /prestata /furnizat/furnizata /detaliat /detaliata pe activitati: Alimentarea cu apa -canalizare si epurare. 5. Durata contractului de delegare a gestiunii: delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare prin licitatie publica deschisa, pentru o perioada de 10 ani din Or. Victoria ?conform HCL nr.10 din 23.02.2015. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail ale biroului /persoanei de la care se poate solicita documentatia de delegare, precum si modalitatile de obtinere a documentatiei: Orasul Victoria, cod fiscal 4523207 cu sediul in Or. Victoria, Str. Stadionului, nr.14, jud. Bra;ov, cod po;tal 505700, tel. 0268/241.525, fax. 0268/241.501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com, biroul Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat, persoana de contact -sef birou ADPP Nicolae Urian. Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata de la sediul concedentului ?Primaria Orasului Victoria. Documentatia de licitatie se poate achizitiona pana la data de 02.06.2015 orele 16.00. 7. Daca este cazul, costul si conditiile de plata in vederea obtinerii documentatiei de delegare:Documentatia de licitatie ? 800 lei Taxa de participare la licitatie ? 800 lei Plata se face la casieria Primariei Orasului Victoria 8. Termenul limita de depunere a ofertelor, data si ora, adresa la care se depun/transmit ofertele: Ofertele se depun la sediul concedentului ? Primaria Orasului Victoria pana la data de 03.06.2015 orele 16.00 9. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: Ofertele se vor deschide la data de 04.06.2015 orele 10.00 la sediul concedentului ?Primaria Orasului Victoria. 10. Daca este cazul, garantiile solicitate: Garantia de participare la licitatie este de 30% din valoarea redeventei anuale 11. Durata de valabilitate a ofertei: Durata in care ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor - 120 zile 12. Pagina web pe care este disponibil documentatia:
  • MINISTERULl Apararii Nationale, prin U.M. 01110 IASI, organizeaza licitatie publica cu strigare in vederea inchirierii a 4mp. cu destinatie amplasare de automate de cafea, situati astfel 1mp. in incinta U.M. 01110 Iasi (str. Dr. Vicol nr.2), 2mp. in incinta U.M. 01175 Iasi (str. Aleea Ghica Voda nr.2) si 1mp. in incinta Caminului Militar de Garnizoana (str. Penes Curcanu nr. 2). Ofertele de participare vor fi acceptate, licitatia va fi desfasurata si contractul va fi incheiat doar pentru imobilul in suprafata construita totala de 4,00mp si nu pentru suprafetele desfasurate ale acestuia, enumerate mai sus. Licitatia are loc in ziua de 14.05.2015 ora 10.00 la sediul U.M. 01110 din str. Dr. Vicol nr.2 localitatea Iasi. In caz de neadjudecare, licitatia se repeta in ziua de 25.05.2015 ora 10.00 la aceeasi adresa. Conditiile privind participarea si adjudecarea sunt cuprinse in caietul de sarcini, care se achizitioneaza de la sediul U.M. 01110 Iasi, incepand cu ziua de 28.04.2015, contra sumei de 1,5 lei, care se depune la casieria unitatii militare. Ofertele impreuna cu celelalte documente se depun la compartimentul C.D.C. al U.M. 01110 Iasi, pana la data de 13.05.2015, ora 15.00, indicate in anuntul publicitar. Garantia de participare se exprima in lei si se constituie prin scrisoare de garantie bancara, care se prezinta in original, sau prin depunere in numerar la casieria unitatii militare pana la data si ora depunerii ofertei. Informatii suplimentare se obtin la sediul unitatii militare 01110 Iasi sau la telefon 0232.216.725.
ziare powered by Distinct New Media